dcsimg

Roller och ansvar från år 2008

År 2007 tog det femåriga energipolitiska programmet slut och sedan år 2008 ingår området Regionala och lokala insatser för energieffektivisering i Energimyndighetens ordinarie verksamhet.

Enligt budgetpropositionen som kom hösten 2007 (PROP. 2007/08) ska arbetet fortsätta i samma anda som under det femåriga programmet med målet att energin ska användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar.

I budgetpropositionen satsade regeringen på en klimatmiljard för åren 2008-2010 som bl.a. skulle användas till hållbara städer, energieffektivisering, teknikutveckling, forskning och internationella insatser. Det som också var nytt i propositionen var att området från 2008 skulle benämnas Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m. för att bättre spegla området.

Utöver klimatmiljarden har 140 miljoner kronor avsatts per år 2008-2011 för Regionala och lokala insatser. Nytt var också att de regionala energikontoren omnämndes i propositionen och på detta sätt har deras roll stärkts, nytt var också att energirådgivarna blev energi- och klimatrådgivare för att bättre spegla deras roll. Anslaget ska bland annat användas till energi- och klimatrådgivning, utbildning av och information till rådgivare samt stöd till regionala energikontor och utvecklingsinsatser för länsstyrelsernas energiomställningsarbete.

I Energimyndighetens regleringsbrev, som kommer i december varje år, regleras mer i detalj hur anslaget får användas samt vilka mål och återrapporteringskrav som finns.

För 2009 är målen för lokal och regional samverkan:

 • att främja lokal och regional samverkan kring energieffektivisering,
 • att förstärka och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen och de regionala energikontorens verksamhet,
 • att driva och vidareutveckla programmet ”Uthållig kommun” på lokal och regional nivå i samarbete med kommuner och pilotlän. 

Målen för information, utbildning, kunskapsspridning är:

 • att öka medvetenheten hos små och medelstora företag om klimatfrågor och energieffektivisering,
 • att öka medvetenheten hos barn och ungdomar, såväl flickor som pojkar, om energi- och klimatfrågor, - att utveckla nya metoder för att få bättre genomslag hos mottagarna för informationsinsatser och metoder för att påverka beteende hos privatpersoner, företag m.fl för att främja energieffektivisering,
 • att öka medvetenheten hos konsumenter och andra användargrupper om energieffektivisering och minskade klimatutsläpp

För att Energimyndigheten ska uppnå dessa mål görs ett antal olika insatser, bl.a. bidraget till energi- och klimatrådgivning och stödet till regionala energikontor.

Energimyndighetens roll och ansvar

Hushåll, företag och offentlig sektor kan, genom att göra aktiva och medvetna val, påverka vilka energieffektiva varor och tjänster som används. Det förutsätter dock att de får allsidig och objektiv information och har kunskap om energieffektiv teknik.

 • Energimyndigheten har fått i uppdrag att ha det övergripande ansvaret för samordning, genomförande och uppföljning av insatser som information och utbildning m.m. Åtgärderna bör, enligt regeringen, genomföras i samverkan med berörda myndigheter.
 • Energimyndigheten fördelar bidrag till kommunerna för energi- och klimatrådgivning, och ger också ekonomiskt stöd till de regionala energikontorens arbete för energi- och klimatrådgivning.
 • Energimyndigheten stödjer samarbetet med de regionala energikontoren och de kommunala energi- och klimatrådgivarna genom att underlätta kontaktskapande mellan dessa grupper, ett sätt att göra det är att en gång per år samlas på Kraftsamling, en gemensam konferens för myndighet, energikontor och energi- och klimatrådgivare.
 • Energimyndigheten arbetar för kompetensutveckling av kommunala energi- och klimatrådgivare i samarbete med andra berörda myndigheter. Kompetensutveckling kan ske genom erfarenhetsutbyte, utbildningar eller genom att ge tillgång till informationsmaterial i lämpliga former. Alla energi- och klimatrådgivare går en grundutbildning samt en utbildning om företagsrådgivning. Under 2008 har även en klimatutbildning genomförts som alla energi- och klimatrådgivare samt viss personal från regionala energikontoren har gått.
 • Energimyndigheten följer upp det arbete som läggs ner på energi- och klimatrådgivning både internt och hos energikontoren och energi- och klimatrådgivarna.

Regionala energikontor: Roller och ansvar

Enligt regeringen är de regionala energikontoren viktiga för att föra ut information på energiområdet och främja energieffektivisering i både hushåll och företag. De regionala energikontoren ska samordna de kommunala energi- och klimatrådgivarna och fungera som trovärdiga aktörer inom energiområdet till nytta för regionen och dess kommuner. Energikontoren samarbetar inom dessa uppgifter med Energimyndigheten och relevanta aktörer i regionen.
Energimyndigheten avsätter medel för de regionala energikontoren för att bedriva verksamhet inom följande områden:

 • Att samordna energi- och klimatrådgivningen inom regionen genom nätverksträffar för de kommunala energi- och klimatrådgivarna, kompetensutveckling, gemensamma temasatsningar, mässor m.m.
 • Att vara regional energiaktör och inneha aktiv energikompetens inom regionen bl.a. genom att bygga upp och administrera regionala nätverk inom områdena energieffektivisering och förnybar energi.
 • Att initiera och genomföra nationella, regionala, lokala och EU-projekt om energi- och klimatrådgivning, -effektivisering och förnybar energi.

Kommunala energi- och klimatrådgivare: Roller och ansvar

Enligt budgetpropositionen är de kommunala energi- och klimatrådgivarna centrala i regeringens arbete med att förstärka de lokala och regionala nätverken för energieffektivisering. Som ett led i att tydliggöra kopplingen mellan energieffektivisering och klimat ändrades förordningen den 1 februari 2008 så att rådgivningen numera benämns energi- och klimatrådgivning.

Energi- och klimatrådgivarnas uppgift är att ge opartiska råd till hushåll, företag och lokala organisationer. Kommunerna kan även söka ett extra bidrag om de själva motfinansierar med minst motsvarande belopp för att rådgivning ska kunna ske avseende kommunens egna byggnader och fastigheter. Rådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder.  Från 1 januari 2009 ingår även transporter av personer och gods i uppdraget. Energimyndigheten fördelar medel för åtgärder för kommunal energirådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Myndigheten har också medel för kompetensutveckling av kommunala energi- och klilmatrådgivare.

Uppföljning

Varje år redovisar Energimyndigheten till Regeringen hur målen har uppnåts (se målen under Roller och ansvar från 2008). Varje år följs energi- och klimatrådgivningen upp i två rapporter dels en där kommunerna svara på en enkät hur rådgivningen har uppfyllts utifrån riktlinjerna i bidraget dels en om allmänhetens kännedom om energi- och klimatrådgivningen.

Varje år återrapporterar energikontoren till Energimyndigheten, enligt våra riktlinjer, vad de har gjort avseende rollen som samordnare av energi- och klimatrådgivning samt avseende rollen som regional energiaktör. 

De informations- och utbildningsprojekt som regionala energikontor och andra aktörer kan söka projektmedel från, slutrapporteras enligt Energimyndighetens riktlinjer. Allt detta sammantaget sammanställs och redovisas varje år till regeringen.

Margurite Karlsson 016-544 20 71
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.