Flerbostadshus

I Sverige finns totalt 4,5 miljoner bostäder varav 2,5 miljoner är flerbostadshus. Ungefär 3 av 4 dessa bostäder kommer att kräva omfattande åtgärder fram till 2050. Energimyndigheten arbetar genom finansiering och samverkan med branschen för att energieffektivisering ska vara en naturlig del av renoveringsprocessen.

Bostäder och lokaler svarar för 30 procent av energianvändningen och 50 procent av elanvändningen i Sverige. Flerbostadshus omfattar 179 miljoner kvadratmeter golvarea och förbrukar årligen 25 TWh för uppvärmning och tappvarmvatten och drygt 13 TWh för elanvändning. Här finns en påtaglig potential att minska behovet av såväl värme- som elenergi.

I Sverige finns totalt 4,5 miljoner bostäder varav 2,5 miljoner är flerbostadshus. Många av dessa bostäder kommer att kräva omfattande åtgärder fram till 2050 och ligger inom de så kallade miljonprogramsområdena. Energimyndigheten arbetar genom finansiering och nära samverkan med branschen för att energieffektivisering ska vara en naturlig del av renoveringsprocessen.

Beställargruppen bostäder, BeBo, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Sveriges största fastighetsägare med inriktning mot flerbostadshus. BeBo startade 1989 och representerar idag cirka 70 procent av alla flerbostadshus i Sverige. BeBo medverkar till att utveckla och implementera nya energieffektiva tekniker, system, modeller och metoder utifrån byggnaden som ett system.

BeBo kopplar samman stat, näringsliv och akademi. På så sätt kan tillkomsten av goda exempel påskyndas samt projekt genomföras för utveckling och demonstration av energieffektiva metoder, tekniker och system.

Genom en samlad beställarkompetens ska energieffektiva system och produkter utvecklas, introduceras och spridas tidigare på marknaden. De medverkande aktörerna får också ett erfarenhetsutbyte både med varandra och med Energimyndigheten så att de står rustade inför framtida krav från EU.