Energimärkning av värmepumpar

Rumsuppvärmning och uppvärmning av vatten utgör den största delen av energianvändningen i ett hushåll. Från 26 september 2015 ska alla nya värmepumpar ha en energimärkning, vilket gör det enklare att välja de mest effektiva värmepumparna.

Många olika värmepumpar

En bergvärmepump hämtar värme från marken, en frånluftsvärmepump hämtar värme från ventilationsluften och en luftvattenvärmepump hämtar värme från luften. Det dessa värmepumpar har gemensamt är att de alla kopplas till ett vattenburet värmesystem som används för att värma upp huset via golvvärme eller radiatorer (element). De allra flesta värmepumparna kan även producera varmvatten till kranar och duschar. Alla dessa värmepumpar, inklusive exempelvis jord- och sjövärmepumpar kommer att energimärkas. Luftluftvärmepumpar har sedan tidigare krav på energimärkning, men den märkningen går inte att jämföra med energimärkningen på värmepumpar för vattenburna värmesystem.

Så här läser du energimärkningen

Energimärkningen för värmepumpar för vattenburna värmesystem är framtagen tillsammans med märkningen för el-, gas- och oljepannor. Den gemensamma energimärkningsskalan gör att olika uppvärmningsalternativ kan jämföras med varandra för att kunna se vilket som är mest effektivt. En värmepump kommer att ha högre energieffektivitetsklass än alla elpannor och de allra flesta gas- och oljepannorna. Energieffektivitetsklassen som visas på etiketten är baserad på europeiskt medelklimat. För vissa värmepumpar, framför allt de som tar värme från utomhusluften, kan effektiviteten bli sämre när de används i nordiskt klimat.

Energimärkningen hjälper att välja rätt värmepump

Utgå från ditt hus när du väljer värmepump. Har ditt hus ett radiatorsystem med hög framledningstemperatur (element) eller ett lågtemperatursystem som exempelvis golvvärme? Behöver du en värmepump som kan leverera tappvarmvatten till kranar och duschar?

Att en värmepump kan användas för rumsuppvärmning markeras på energimärkningsetiketten med en symbol i form av ett element. En symbol i form av en vattenkran markerar att en värmepump kan producera tappvarmvatten.

Den första etiketten till höger visar effektiviteten för rumsuppvärmning. Den vänstra pilen (55° C) visar energieffektivitetsklassen om värmepumpen kopplas till ett radiatorsystem med hög framledningstemperatur. Den högra pilen (35° C) visar energieffektivitetsklassen om värmepumpen kopplas till ett lågtemperatursystem som till exempel golvvärme. Det är viktigt att titta på rätt energimärkning beroende på hur värmepumpen ska användas. En värmepump är oftast mer effektiv när den kopplas till ett lågtemperatursystem och därför kan den energiklassen vara högre.

Vissa värmepumpar kan bara kopplas till lågtemperatursystem som till exempel golvvärme. Etiketten de ska märkas med har en symbol i form av ett element, men bara en skala och en pil. Att den bara kan användas för lågvärmesystem framgår av att det står 35° C ovanför pilen som visar energieffektivitetsklassen.

Den andra etiketten till höger har två olika energiskalor. Den vänstra pilen visar energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning om värmepumpen kopplas till ett radiatorsystem (det vill säga samma värde som visas med pilen till vänster på den första etiketten). Den högra pilen visar energieffektivitetsklassen för värmepumpen när den producerar tappvarmvatten till kranar och duschar.

Det finns också värmepumpar som endast kan användas för uppvärmning av vatten till kranar och duschar. Dessa är märkta med en vattenkran och har bara en skala och en pil som visar energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning. De värmepumparna definieras som varmvattenberedare. Du kan läsa mer om märkningen av varmvattenberedare här.

Energieffektivitetsklass för rumsuppvärmning på skalan A++ till G

Rumsuppvärmning markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av ett element. Energieffektivitetsklassen för rumsuppvärmning visas på en skala från A++ till G, där A++ är effektivast. Alla värmepumpar kommer att ligga i de högsta energieffektivitetsklasserna.

Energieffektivitetsklass för varmvatten på skalan A till G

För de värmepumpar som kan producera tappvarmvatten till kranar och duschar, ska energieffektivitetsklassen för uppvärmning av vatten visas på en skala från A till G, där A är effektivast. Värmepumpar kommer hamna i de högsta klasserna. Att en värmepump kan producera tappvarmvatten markeras på energimärkningsetiketterna med en symbol i form av en vattenkran. Vid vattenkranen anges också vilken tapprofil värmepumpen är testad för och klarar. Tapprofilen är ett mått på hur mycket varmvatten värmepumpen klarar av att producera. Storleken kan variera från 3XS till XXL.

Effekt i kilowatt (kW) visar hur mycket värme värmepumpen kan ge

Värmepumpens effekt visas i kilowatt (kW). Ju högre effekt desto mer värme kan värmepumpen producera. Tänk på att den värmepump som har högst effekt inte nödvändigtvis är bäst i ditt hus, utan välj värmepump utifrån hur stort behov av värme och varmvatten du har. Ta hjälp av din installatör för att välja storlek på värmepumpen.

Eftersom en värmepump är beroende av klimatet där den installeras så finns det på märkningen en karta över Europa som visar tre olika klimatzoner; varmare (ljusblå), medel (mellanblå) och kallare (mörkblå). Av märkningen framgår vilken effekt värmepumpen kommer ha i de olika klimatzonerna. Titta framför allt på effekten vid kallare klimat, då ser du hur mycket värme värmepumpen kan ge i svenska förhållanden.

Ljudeffektnivå (buller)

På energimärkningen visas ljudeffektnivån för både värmepumpens inomhusdel och utomhusdel. En skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så hög, medan en skillnad på ett par decibel inte kan uppfattas av örat. Beroende på hur värmepumpens delar ska placeras kan ljudnivån vara av större eller mindre betydelse.

Ikon för smart styrning

Om värmepumpen kan styras baserat på timpriset för el får ikonen med klockan och mynten visas. Detta betyder att värmepumpen kan köra igång automatiskt när elpriset är lågt, t.ex. på natten eller vissa timmar på dagen.

Produktbladet innehåller detaljerade uppgifter

Om du väljer mellan två värmepumpar med samma energieffektivitetsklass, kan du gå vidare och titta i produktinformationsbladet som ska följa med varje värmepump (i exempelvis produktbroschyren) eller på din återförsäljares webbsida. Där ska du hitta säsongsmedelverkningsgraden, talet som energieffektivitetsklassen baseras på,. En värmepump måste ha en säsongsmedelverkningsgrad på minst 100 % för att få säljas (115 % för lågtemperaturvärmepumpar). Ju högre talet är, desto bättre.

Energieffektivitetsklassen som visas på etiketten är baserad på europeiskt medelklimat, det vill säga motsvarande Strasbourg i Frankrike, Danmark och till viss del södra delarna av Sverige. Effektiviteten för exempelvis luftvattenvärmepumpar (som tar värme från utomhusluften) kan bli sämre när de används i nordiskt klimat. I det medföljande produktinformationsbladet ska det även finnas information om säsongsmedelverkningsgraden för produkten om den används i kallare klimat, dvs. nordiskt klimat. Denna information är väldigt viktig, be gärna din installatör eller återförsäljare att ta fram den åt dig. Ta gärna hjälp av en certifierad installatör vid valet av värmepump.

En värmepump kan ha flera olika etiketter

För att visa att uppvärmningen blir mer effektiv om en värmepump kombineras med en temperaturregulator (styrenhet) och/eller solvärmeutrustning finns det en energimärkningsetikett för dessa kombinationer. De allra flesta värmepumparna har en inbyggd temperaturregulator och de får därför märkas både med en etikett för värmepumpen och med en etikett för kombinationen. Dessa etiketter har en skala från A+++ till G, där A+++ är mest effektiv. Exempel: En viss modell av bergvärmepump säljs med en etikett för värmepumpen som visar att den ligger i klass A++ för rumsuppvärmning och klass A för uppvärmning av vatten till kranar och duschar. Dessutom har den en etikett som visar att kombinationen av värmepump och temperaturregulator ligger i klass A+++ för rumsuppvärmning och klass A+ för uppvärmning av vatten.

Vid jämförelse av två värmepumpar är det viktigt att jämföra värmepumpsetiketterna med varandra och etiketterna för kombinationen med temperaturregulator med varandra. Mer information om etiketten för kombinationer med solvärme och temperaturregulator hittar du här.

Tänk på det här du ska köpa ny värmepump

  • Titta på energieffektivitetsklassen för värmepumpen, både för uppvärmning och för vattenuppvärmning (beroende på hur du ska använda värmepumpen).
  • Titta på effekten för värmepumpen vid kallt klimat.
  • Jämför buller, både för inomhusdelen och för utomhusdelen.
  • Ta in minst tre offerter och anlita en certifierad installatör.
  • Ta hjälp av din installatör för att få hjälp att välja en värmepump som är rätt dimensionerad och anpassad för ditt hus och din familj.

Så här kan du spara ännu mer

  • Innan du byter ut ditt uppvärmningssystem är det bra att se över klimatskalet, det vill säga isolering, tak, väggar och fönster. Om du först minskar förlusterna av värme via klimatskalet så kan du förhoppningsvis välja en värmepump med lägre effekt.
  • Det är viktigt med en bra installation så att värmepumpen fungerar optimalt.
  • Vid installation av en bergvärmepump är det även viktigt att borrhålet är rätt dimensionerat.
  • Regelbunden service och rengöring behövs för att värmepumpen ska förbli effektiv och fungera bra.
  • Se vårt test av bergvärmepumpar för testresultat och mer tips här.