Elektriska motorer

Det finns idag ekodesignkrav för elmotorer som har en effekt mellan 0,75-375 kW. EU-kraven gör det möjligt att använda 135 TWh mindre el årligen inom EU år 2020. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning.

Nu finns krav på energieffektivitet hos elmotorer enligt EU:s direktiv för ekodesign. Liknande krav finns också i länder som USA, Australien och Brasilien. Den typ av elmotor som omfattas av kraven är den så kallade asynkronmotorn. Asynkronmotorn är den vanligast förekommande motortypen och motortypen står för 90 procent av elanvändningen hos alla elmotorer i det aktuella effektområdet 0,75-375 kW.

Elmotorer är vanligast inom industrin, inbyggda i fläktar, pumpar och kompressorer. Även elmotorer inbyggda i andra produkter omfattas av kraven, till exempel ventilationsaggregat för byggnader.

Revidering – uppdaterade krav, fler motorer och varvtalsreglerare

EU-kommissionen har skickat ut nya preliminära förslag på reviderad förordning för ekodesign för motorer och varvtalsreglerare. Förslagen är under beredning och antas vara mycket nära de slutliga förslagen.

Energimyndigheten kommer att representera Sverige på kommittémötena under hösten 2018 och inför detta välkomnar vi synpunkter från dig i branschen. Under hösten bjuder vi därför in till ett flertal branschmöten där du har möjlighet att medverka både på plats eller via Skype.

Datum och mer information om mötena hittar du här.

Sammanfattningsvis är förslaget som följer:

De största försändningarna i ekodesignförordningen är att effektivitetskraven utvidgas till att omfatta både större och mindre motorer än nuvarande direktiv. I nuvarande direktiv är det endast motorer av storleksordningen 0,75-375 kW som omfattas av ekodesignkrav. Utkastet till nytt direktiv föreslår att direktivet utvidgas till att omfatta motorer i spannet 0,12-1000 kW. Stora förändringar är även att direktivet utvidgas till att omfatta 8-poliga motorer, enfasmotorer, motorer för explosiva miljöer, bromsmotorer samt varvtalsstyrning, vilka inte omfattats av förordningen idag.

Mer information om detta finns att läsa i ett PM som tagits fram av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten: PM nytt ekodesigndirektiv elmotorer och varvtalsreglerare

Ekodesignkrav

Enligt standarden EN 60034-30:2008 har klassningen för energieffektivitet nu beteckningarna IE1, IE2 och IE3, där IE3 har högst verkningsgrad. Energieffektiviseringsklasserna beskrivs också i förordningstexten. Ekodesignkraven innebär att:

  • Elmotorer som är sämre än energieffektivitetsklass IE2 är sedan 16 juni 2011 förbjudna att sättas på marknaden eller att ta i bruk inom EU.
  • 1 januari 2015 måste elmotorer inom intervallet 7,5–375 kW klara kraven för IE3 alternativt IE2 om sistnämnda kombineras med frekvensomformare för varvtalsstyrning. Lagkravet ger alltså två alternativ.
  • Från 1 januari 2017 skärptes kraven. Då måste alla motorer (0,75-375 kW) klara IE3, alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomformare.
  • Krav på produktinformation om elmotorn måste lämnas i samband med försäljning eller installation.
  • Kraven gäller inte vid reparation av motorer som tidigare satts på marknaden eller tagits i bruk, förutom om reparationen är så omfattande att elmotorn i praktiken blir som ny.Kraven gäller inte för elmotorer som är konstruerade för att fungera helt nedsänkta i en vätska, eller motorer som är inbyggda i en produkt där motorns energiprestanda inte går att testas fristående (till exempel växel, pump, fläkt eller kompressor). Inte heller för elmotorer som är utformade för att fungera i särskilda miljöer och motorbromsar. De här motorerna kan dock omfattas av informationskrav.

Tillägg till antagen ekodesignförordning och vägledning

Kommissionen publicerade i januari 2014 ett tillägg till den antagna ekodesignförordningen för elmotorer, 640/2009. Bakgrunden är att ett flertal intressenter har påpekat för EU-kommissionen att förordningen bör förtydligas när det gäller möjliga undantag (Artikel 1), så att inte undantagen utnyttjas som kryphål. Dessutom gav EU-kommissionen i december 2014 ut en guideline (vägledning) för elektriska motorer för att ytterligare förtydliga förordningens syfte och krav.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
19 oktober 2018 Förslag ekodesign elektriska motorer (engelska)
19 oktober 2018

Förslag ekodesign elektriska motorer bilagor (engelska)

13 juli 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)
13 juli 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
11 december 2014 Guideline för elektriska motorer (engelska)
6 januari 2014

Tillägg till ekodesignförordning 640/2009 (engelska)

19 oktober 2012 Förklarande dokument (engelska)
23 juli 2009 Ekodesignförordning 640/2009 (svenska)

23 juli 2009

Ekodesignförordning 640/2009 (engelska)