Luftkonditionering och luftluftvärmepumpar (Lot 10)

Ekodesignkrav och energimärkning av luftkonditionering och luftluftvärmepumpar gäller sedan januari 2013. Ytterligare krav på energieffektivitet kommer att gälla från 2014.

Ekodesignkraven och energimärkning förväntas spara 11 TWh årligen inom EU från år 2020.

Ekodesign och energimärkningsförordningarna omfattar luftkonditioneringsaggregat och luftluftvärmepumpar med en kyl- eller värmeeffekt under 12 kW och omfattar både modeller som går att flytta runt och sådana som är avsedda att monteras fast.

Ekodesignförordningen omfattar även fläktar som används för ökad komfort och som har en elektrisk effekt som är lägre än 125 W. Fläktar som används för ventilation omfattas inte av denna förordning.

Ekodesign

Ekodesignkraven för luftkonditionering och luftluftvärmepumpar införs i två steg, där det andra steget innebär skärpta krav. Förutom krav på energieffektivitet har även krav på ljudnivå inomhus och utomhus införts. Steg 1 börjar gälla 1 januari 2013 och steg 2 börjar gälla 1 januari 2014.

Verkningsgrad för hel säsong i olika klimatzoner

Energieffektivitet baserar sig på SEER (seasonal energy efficiency ratio) och SCOP (seasonal coefficient of performance) som tar hänsyn till luftkonditioneringsaggregatets eller luftluftvärmepumpens verkningsgrad under en hel kyl-, respektive uppvärmningssäsong. SCOP speglar verkningsgraden under flera olika förhållanden som antas vara representativa, vanliga, i en viss klimatzon. Både SEER och SCOP tar bland annat hänsyn till olika drifttider.

SCOP för luftluftvärmepumpar ska vara som lägst 3,4 från och med 1 januari 2013 och kravet skärps till 3,8 från och med 1 januari 2014.

Energimärkning

Kraven gäller för märkning av nätanslutna luftkonditioneringsapparater med en märkeffekt på ≤ 12kW för kylning eller uppvärmning, om apparaten saknar kylfunktion.

Kraven gäller inte för produkter med icke-elektriska energikällor eller för luftkonditioneringsapparater där kondensor- eller förångarsidan, eller bägge, använder luft som medium för värmeöverföring.

Luftkonditionering och luftluftvärmepumpar har krav på energimärkning från 1 januari 2013.

De klasser som finns sträcker sig från G till A+++. På energimärkningsetiketten ska olika parametrar anges beroende på produkt, men i huvudsak ska energieffektivitetsklassen, uppgift om energieffektivitet under genomsnittlig uppvärmningssäsong, dimensionerad kapacitet i kW, årlig energiförbrukning i kWh och ljudeffektnivå anges.

Revidering

Ekodesignkraven ska ses över senast mars 2017 mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs. Vid revision ska man bland annat se över kraven på effektivitet och ljudeffektnivå, principen om att främja användning av köldmedier med låg global uppvärmningspotential (GWP) och tänkbara ändringar av marknadsandelarna för olika typer av apparater, inklusive luftkonditioneringsapparater med nominell uteffekt över 12 kW.

Energimärkningskraven ska ses över senast juli 2016 mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och man ska särskilt se över olika produkters marknadsandelar.

Följ arbetet med revideringen via https://www.eco-airconditioners.eu där du också kan anmäla dig som intressent för att löpande få uppdatering om revideringen.

Mer information

Lot 10 har delats upp i två delar, en för luftkonditionering och en för hushållsventilation. Köksfläktar ingår i förordningsförslaget för köksprodukter. Läs mer på respektive produkts sida.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
6 mars 2012 Ekodesignförordning 206/2012 (svenska)
6 mars 2012 Ekodesignförordning 206/2012 (engelska)
4 maj 2011 Energimärkningsförordning 626/2011 (svenska)
4 maj 2011 Energimärkningsförordning 626/2011 (engelska)
13 apr 2011 Standarder och beräkningsmodell (engelska)
13 apr 2011 RAC Model (Excel-fil)