Lokalt och regionalt kapacitetsutvecklande stöd

Energimyndigheten har i uppdrag att stödja lokala och regionala offentliga aktörer att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan. Fokus är att utveckla aktörernas kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden.

Syftet med stöden inom programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling är att utveckla offentliga aktörers kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden. Dessa områden kan exempelvis vara fysisk planering, offentlig upphandling eller hållbara transporter.

Stödet får användas till att implementera och utveckla metoder, verktyg, arbetssätt och processer, men också till att underlätta samverkan och informations- och erfarenhetsutbyten mellan olika aktörer.  

Utlysningarna gör det möjligt för lokala och regionala offentliga aktörer att få finansiering till projekt som stärker det systematiska och strategiska arbetet med att integrera energi- och klimataspekter inom ramen för andra strategiska uppdrag och i relation till befintliga lagstiftningar, såväl på lokal som regional nivå och i samverkan mellan olika nivåer.

Vem kan söka stödet?

Stödet riktar sig till offentliga aktörer på lokal och regional nivå - exempelvis kommuner, landsting, energikontor, regionalt utvecklingsansvariga, kommunförbund och länsstyrelser.

Hur söker man stödet?

Stödet söks via en så kallad utlysning på vår webbplats. Länk till utlysningen.

Här kan du se ett inspelat webbinarium där vi gick igenom lite mer i detalj hur du gör för att söka stödet. Webbinarium 19 mars.

När kan man söka stödet?

Nuvarande utlysning öppnade den 20 februari 2019 och stänger den 24 april 2019.

Tidigare beviljade projekt

Bakgrund

Energimyndigheten fick år 2016 uppdraget Lokal och regional kapacitetsutveckling. Under 2016 beviljades omkring 60 projekt stöd genom utlysningar inom olika sakområden rörande energi och klimat, såsom fysisk planering, upphandling, förnybar energi, hållbara transporter med mera. Projekten pågår som längst till och med år 2019.  

År 2018 fick Energimyndigheten ytterligare medel som riktar sig till offentliga aktörer på lokal och regional nivå och programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling har därför utvecklats och förlängts till 2020.