Regionala noder

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbete med energi på ett effektivare sätt? Energikontoret i din region informerar och stöttar de företag som vill komma igång eller som vill fördjupa sitt energiarbete. Små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh kan få hjälp av Sveriges 15 regionala energikontor i projektet Regionala noder.

Energikontoren kan hjälpa ditt företag igång med hur ni kan arbeta med energi och berätta om vilka vinster det skulle kunna innebära för ditt företag. De informerar om Energimyndighetens stöd och hjälper dig när du ska ansöka om dessa. Energikontoren kan vara ett löpande stöd i ditt företags energiarbete.

Energikartläggning ett första steg

En grund för att kunna arbeta vidare med företagets energianvändning är att göra en energikartläggning. Kartläggningen ger svar på hur mycket energi som används för att driva företagets verksamhet och innehåller förslag på hur företaget kan effektivisera sin energianvändning. Via Energimyndigheten kan företag få finansiellt stöd för delar av kostnaden för att genomföra en energikartläggning. Kartläggningen genomförs oftast av en energikonsult. Energikontoren kan berätta mer om energikartläggningsstödet och hjälper dig att söka stödet hos Energimyndigheten.

Kontakta ditt regionala energikontor för mer information. Eller läs mer om stöd för energikartläggning.

Vad händer efter en energikartläggning?

Efter energikartläggningen kan energikontoret fortsätta vara ett stöd vid genomförande av de energieffektiverande åtgärder som kartläggningen visade på. Energikontoret fortsätter att löpande arbeta med insatser hos företagen. Till exempel genom direktkontakt med ditt företag för att följa upp hur arbetet gått samt löpande informationsspridning av nya projekt, produkter, tjänster och stöd att söka.

Fördjupa energiarbetet

För den som vill fördjupa sitt energiarbete efter en energikartläggning finns möjlighet till ytterligare stöd. Via stödet Miljöstudier kan ditt företag
ta nästa steg, vad skulle ditt företag behöva för att bättre mäta energianvändningen, arbeta systematisk med energi eller vilken energieffektiv utrustning skulle företaget kunna investera i? Energimyndigheten erbjuder finansiellt stöd för de företag som vill undersöka sina möjligheter att arbete mer energieffektivt. Energikontoren kan berätta mer och hjälpa dig vid ansökan.

Kontakta ditt regionala energikontor eller läs mer om stödet Miljöstudier.

Med andra ord hjälper energikontoret dig i arbetet med energieffektivisering, så att det blir så enkelt och framgångsrikt som möjligt.

Om Regionala Noder

Projektet regionala noder är ett samverkansprojekt mellan Energimyndigheten och Sveriges 15 regionala energikontor. Projektet som är en del av det Nationella regionalfondsprogrammet pågår till 2020 och har till syfte att informera små och medelstora företag om de stöd till energieffektivisering som finns och vara behjälpliga vid ansökan av dessa. Energikontoren hjälper till att leda företaget vidare för att fler energieffektiviseringsåtgärder ska genomföras på företagen.