Lag och krav

Här har vi samlat direktiv, lagar och regler som styr och berör arbetet med energieffektivisering i Sverige och som Energimyndigheten arbetar med eller ansvarar för.

EkodesigndirektivetEkodesigndirektivet

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

 

EnergimärkningsförordningenEnergimärkningsförordningen

Energimärkningen synliggör produktens energianvändning och underlättar för konsumenter som vill göra energismarta val. Energimärkningen är obligatorisk för de produktgrupper som är reglerade och är gemensam för EU-länderna. Här kan du läsa om vad lagen säger.

 

Direktivet för byggnaders energiprestandaDirektivet för byggnaders energiprestanda

Direktivet för byggnaders energiprestanda EPBD (2002/91/EC)

 

EnergieffektiviseringsdirektivetEnergieffektiviseringsdirektivet

Direktivet styr en stor del av Energimyndighetens verksamhet på området energieffektivisering och handlar om att utnyttja potentialen för energibesparing i alla sektorer för att bidra till ett hållbart energisystem.

 

Lagen om energikartläggning i stora företagLagen om energikartläggning i stora företag

Lagen syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Energimyndigheten ansvarar för föreskrifter och tillsyn av lagen.

 

Lagen om kommunal energiplaneringLagen om kommunal energiplanering

En kommun kan på flera sätt styra energianvändning och energitillförsel. Kommunen kan agera utifrån sina roller som offentlig aktör, informatör, fastighetsägare, arbetsgivare eller som ägare till ett energibolag.

 

Lagen om vissa kostnadsnettoanalyserLagen om vissa kostnadsnettoanalyser

Lagen syftar till att främja effektiv energiförsörjning. Lagen innehåller bestämmelser om att kostnads-nyttoanalyser ska utföras för att utreda potentialen för användning av högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme eller fjärrkyla och spillvärme från industrin.

 

MiljöbalkenMiljöbalken

Enligt miljöbalken (1998:808) ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Energimyndigheten vägleder Sveriges tillsynsmyndigheter gällande energihushållning enligt miljöbalken.

 

CE-märkning och EU-försäkranCE-märkning och EU-försäkran

Under dessa sidor får du information om CE-märkning och EU-försäkran. CE-märkningen är en bekräftelse på att produkten uppfyller gällande EU-lagstiftning. Alla CE-märkta produkter måste ha en EU-försäkran om överensstämmelse som innebär att produkten uppfyller samtliga lagkrav.

 

Teknisk dokumentationTeknisk dokumentation

Som tillverkare, representant eller importör ansvarar du för att den produkt du släpper ut på marknaden uppfyller gällande krav.