Miljöbalken

Enligt miljöbalken (1998:808) ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Energimyndigheten vägleder Sveriges tillsynsmyndigheter gällande energihushållning enligt miljöbalken. Här hittar både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter information om energihushållning enligt miljöbalken.

Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ger Energimyndigheten ett tillsynsvägledande ansvar enligt 3 kap 12§ där det står att Energimyndigheten ska ge tillsynsvägledning i frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnybara energikällor.

Energimyndigheten ansvarar därför för utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna.

Energihushållning är allas ansvar

Enligt Miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Energimyndigheten har vägledande information om energihushållning enligt miljöbalken både till verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter.

Läs även: Vägledning för verksamhetsutövare

Läs även: Vägledning för tillsynsmyndigheter 

Sveriges miljömål styr

Tillsyn enligt Miljöbalken ska vara styrd av Sveriges miljömål. Energiproduktionen påverkar nästan alla miljömål på olika sätt vilket gör att effektiv energianvändning, med minskad energiproduktion som följd, bidrar positivt till många miljömål, exempelvis Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.