Vägledning för verksamhetsutövare

Miljöbalken trädde i kraft år 1999. Då fick kravet på energihushållning och användning av förnybara energikällor en större betydelse eftersom det lyftes fram i en hänsynsregel, vilket är miljöbalkens grundpelare. Hittills har dock inte krav på energihushållning tillämpats i så stor utsträckning som lagstiftningen ger utrymme för.

Energimyndigheten har ett tillsynsvägledande ansvar i frågor om verksamhetsutövares egenkontroll när det gäller hushållning med energi och användning av förnybara energikällor.

Det innebär att Energimyndigheten ska vägleda kommuner och länsstyrelser i tillsyn på energihushållning i företag.

Som ett led i detta arbete har material tagits fram som beskriver för verksamhetsutövare vilka krav som ställs på dem enligt miljöbalken. Läs broschyren Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi

Energihushållning är allas ansvar

Enligt miljöbalken ska alla verksamhetsutövare hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Det innebär att du som företagare ska:

  1. skaffa kunskap om energianvändningen, läs mer under Kartläggning
  2. identifiera möjliga åtgärder, läs mer under Analys och plan
  3. fortlöpande genomföra rimliga åtgärder, läs mer under Genomför åtgärder

Tillsynsmyndigheter kan begära att en energikartläggning utförs och att det sedan upprättas en åtgärdsplan som företaget själva fastställer, följer och följer upp. Om åtgärdsplanen inte är tillräcklig eller inte följs kan tillsynsmyndigheten gå in och begära detaljerade utredningar av enskilda åtgärder. Om utredningen visar att åtgärden är rimlig, kan tillsynsmyndigheten förelägga företaget att genomföra åtgärden.

Bästa möjliga teknik

Bästa möjliga teknik ska användas vid energieffektivisering. 2009 publicerade EU den så kallade ENE-BREF vilket är ett referensdokument för bästa möjliga teknik inom energieffektiviseringsområdet. Dokumenten innehåller en generell och omfattande beskrivning av tillgänglig teknik samt tekniska och organisatoriska metoder och verktyg för energieffektivisering.

Tillsyn och dokumentation

Tillsynsmyndigheterna ska kontrollera att hushållningsprincipen följs, de har också till uppgift att ge råd. De har rätt att begära de uppgifter som behövs för tillsynen, till exempel kartläggning, analys och åtgärder. Därför är det extra viktigt att arbetet med energihushållningen dokumenteras.

För dig som behöver söka tillstånd enligt miljöbalken är det viktigt att det finns underlag i form av kartläggning, analys och energiplan för att kunna redovisa i ansökan hur verksamheten arbetar med och uppfyller hushållningsprincipen.

Det finns stöd att få

Energimyndigheten har tagit fram material för att stödja dig som företag i ditt arbete med energihushållning och energieffektivisering.

Tänk längre!

En broschyr som vägleder dig som företag att uppfylla miljöbalkens krav på energihushållning.

Ladda ned eller beställ

 


Hos kommunen finns energi- och klimatrådgivarna som ger kostnadsfri och opartisk rådgivning till både hushåll och företag. Hitta din energi- och klimatrådgivare här.

Sveriges energi- och klimatmål till 2020

Energihushållning är viktigt för att bidra till att uppnå de nationella energi- och klimatmålen till 2020:

  • 40 % lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med år 1990
  • 20 % effektivare energianvändning jämfört med år 2008
  • 50 % förnybar energi