Rutiner för egenkontroll

Alla verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön ska bedriva egenkontroll enligt miljöbalken. Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalken är skyldiga att dokumentera sin egenkontroll. Att fortlöpande se över och åtgärda sin energianvändning kan se olika ut för olika verksamheter beroende på deras energianvändning, storlek och förutsättningar.

De rutiner och dokument som en systematisk egenkontroll av energihushållning bör innehålla är:

  • Uppföljning av energianvändning årsvis, gärna relaterat till produktion och andra påverkande faktorer genom användning av nyckeltal. Där det är relevant (anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet eller verksamheter som använder mycket energi, slösar med energi eller använder ej förnybar energi) ska en energikartläggning finnas på plats.
  • När en energikartläggning har genomförts ska detta mynna ut i en åtgärdsplan. En åtgärdsplan eller energiplan ska innehålla de åtgärder som - oavsett avskrivningstid - är tekniskt möjliga att genomföra, samt kostnaderna och energibesparingen för dessa. I redovisningen ska ingå kostnadskalkyler omfattande total investeringskostnad och återbetalningstid, grundad på åtgärdens livscykelkostnader. Detta ska därefter revideras fortlöpande. (hämtat från M 6243-10, Perstorp Oxo AB).
  • Rutiner för inköp av ny utrustning. Vid investering av energianvändande utrustning ska livcykelkostnad användas för att kunna ta med energiprestanda i bedömning av inköpet.
  • Rutiner för att hålla energianvändningen så låg som möjligt. Detta kan handla om att ha rutiner för hur belysning, ventilation och produktionsmaskiner stängs av efter arbetstid. Det kan också handla om att se över logistik, både internt på företaget men även se till att godstransporter samordnas på bästa sätt.
  • Om fossila bränslen används i någon del av verksamheten bör möjligheten att byta ut dessa mot förnybara energikällor utredas och omprövas med jämna mellanrum.
  • Ett helhetsperspektiv ska beaktas för verksamheten och dess produkter/tjänster, exempelvis när man väljer leverantör eller material.
  • De verksamheter som årligen lämnar en miljörapport ska enligt föreskriften om miljörapport (NFS 2009:6) göra en redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi(4 § punkt 13). Här ska verksamheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att minska eller effektivisera sin energianvändning samt för att övergå till att använda förnybar energi. Åtgärderna ska beskrivas och besparing ska anges i kWh eller MWh.
  • För den som vill använda externa hjälpmedel för sin egenkontroll av energihushållning finns det energiledningssystem, så som ISO 50 001, Energiledning Light m.fl.