Genomföra energikartläggning

Energikartläggningen ska genomföras av personer med särskild kompetens och ska ge en representativ bild av företagets energianvändning. Innehållet i energikartläggningen kan skilja sig lite åt beroende på bransch.

Energiledningssystem, miljöledningssystem och certifierad energikartläggare

Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem. För att certifieras som energikartläggare krävs särskilda kompetenskrav. Om energikartläggningen ska genomföras inom ett certifierat ledningssystem ska kompetenskraven uppfyllas av den person eller de personer som ska genomföra energikartläggningen. Ledningssystemet ska även innehålla krav för energikartläggning enligt lagen och dess föreskrifter.

Läs mer om våra råd till företag som har certifierade ledningssystem.

Energikartläggningens innehåll

Mer information om arbetet inför energikartläggningen och hur man kommer fram till en representativ bild av energianvändningen finns i  Vägledning för energikartläggning i stora företag - Inför energikartläggningen.

Avgränsa energikartläggningen

Energikartläggningen ska omfatta hela företagets energianvändning i Sverige. I syfte att få fram en representativ bild av företagets energianvändning kan företaget göra vissa avgränsningar. Dessa avgränsningar kan främst göras där företaget inte har egen rådighet över energianvändningen, exempelvis inköpta transporter och byggnadsenergin om företaget sitter i hyrda lokaler.

Identifiera total energianvändning

För att identifiera företagets totala energianvändning ska övergripande beskrivning göras för att kartlägga företagets verksamhet i sin helhet. All energianvändning ska ingå i denna sammanställning, förutom eventuella avgränsningar, och sedan även fördelas på olika energibärare, exempelvis el, fjärrvärme, olika drivmedel och bränslen. Energianvändningen ska även fördelas på byggnader, verksamhetsenergi och transporter. Energianvändningen ska kvantifieras med mätningar eller beräkningar. I detta arbete kan energifakturor från energileverantörer utgöra en grund.

Fastställ den betydande energianvändningen

Den betydande energianvändningen ska fastställas utifrån den övergripande beskrivningen av företagets totala energianvändning. Här kan företaget göra prioriteringar där delar av den övergripande beskrivningen som inte bedöms vara betydande energianvändning avgränsas bort.

Genomför en detaljerad energikartläggning

När företaget har genomfört eventuella avgränsningar och gjort prioriteringar från den övergripande beskrivningen av företagets energianvändning, ska endast den betydande energianvändningen ingå i den detaljerade energikartläggningen. Den detaljerade energikartläggningen ska resultera i förslag på kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering och besparingar av energi.

Den detaljerade energikartläggningen kan delas upp i etapper under maximalt fyra år med start 2016. Uppdelningen av den detaljerade energikartläggningen bör vara jämnt fördelat över de fyra åren, men kan genomföras under en kortare tidsperiod.

Sammanställ energikartläggningsrapporten

Den detaljerade energikartläggningen med förslag på kostnadseffektiva åtgärder, tillsammans med den översiktliga beskrivningen av företagets totala energianvändning, ska sammanställas i en rapport. Rapporten ska sparas hos företaget.

Rapportera in till Energimyndigheten

Rapporteringen sker elektroniskt via Energimyndighetens e-tjänst.