Informationsmaterial

Energimyndigheten har tagit fram informationsmaterial om energieffektivisering som kan vara till nytta både i mötet med företagen och för företagen själva. De flesta broschyrer går att ladda ner i pdf-format eller beställas i tryckt form från vår publikationsservice.

Broschyrer för energitillsyn

Energimyndigheten har tagit fram tre broschyrer inom tillsynsvägledningen. Den första Tillsyn över energihushållning - Vad är det som gäller? är en översikt för tillsynsmyndigheter. Den andra Vägledning för energitillsyn - Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall är en mer djupgående genomgång av lagstiftning och tillämpning för tillsynsmyndigheter. Den tredje Tänk längre! - Vinn-vinn när företag sparar energi vänder sig till verksamhetsutövare.

Energieffektivisering i företag

Det finns en rad handböcker som ger vägledning gällande metoder och verktyg för energianvändning i företag. Därutöver finns information om styrmedel vid sidan av tillsynen, Program för energieffektivisering i energiintensiv industri (PFE) och stöd till energikartläggningar.

Minska företagets energikostnader nu!

Broschyrerna kan användas som stöd i tillsynsarbetet men också delas ut vid besök hos verksamhetsutövarna.

Ta stöd av kommunala energi- och klimatrådgivaren

Mycket material har tagits fram som stöd för de kommunala energi- och klimatrådgivarna. Broschyrerna har en rådgivande inriktning, men ett urval av dessa kan även vara användbara i tillsynsarbetet.

Här hittar du bland annat energiguider för både företag och kommun samt presentationsserier med talarmanus.

Läs mer under kommunal energi- och klimatrådgivning

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet mellan Sveriges länsstyrelser samt centrala myndigheter.

Miljösamverkan Sverige har även tagit fram en handledning för energifrågor vid tillsyn och genomfört utbildningar inom energiområdet.

Dokumentation från Miljösamverkan Sverige finns här

Energikunskap

Energi är ett komplext och brett område. Därför kan ämnet vara svårt att få grepp om.

Här hittar du grundläggande och enkel information om energifrågorna