Genomför åtgärder

Det är själva genomförandet av åtgärderna som gör att företaget kan sägas uppfylla hushållningsprincipen och krav på bästa teknik.

Tekniskt möjliga åtgärder som behövs för att öka energieffektiviteten och andelen förnybar energi skall genomföras om det inte är ekonomiskt orimligt. Egenkontroll innebär att ni fortlöpande följer upp:energianvändningenatt planerade åtgärder genomförseffekten av de åtgärder som vidtas

Detta kan till exempel göras genom mätningar och nyckeltal. Arbetet med energihushållning ska bedrivas systematiskt, gärna med hjälp av exempelvis ett energiledningssystem.