Samarbete stärker marknadskontrollen

För att effektivisera marknadskontrollen samarbetar Energimyndighetens personal med sina europeiska motsvarigheter men även med svenska myndigheter som övervakar andra produktkrav som till exempel elsäkerhet. Utöver detta deltar vi i ett antal internationella marknadkontrollprojekt för att stärka marknadskontrollen.

Samarbete mellan EU:s myndigheter

Ett samarbete finns mellan myndigheter i olika EU-länder som ansvarar för marknadskontroller av ekodesign och energimärkning. Myndigheterna utbyter information om testresultat, marknadskontrollplaner och arbetssätt. Detta görs bland annat under så kallade ADCO-möten (Administrative Cooperation) som hålls på EU-nivå två gånger per år.

Den svenska marknadskontrollen är organiserad så att respektive expertmyndighet hanterar marknadskontrollen över den eller de produktlagstiftningar som ligger nära myndighetens verksamhet.

Marknadskontrollrådet - ett nationellt samordningsorgan

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Det fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med ansvariga myndigheter och samråda med näringsliv, konsumenter och andra intressenter.

Marknadskontrollrådet består av de 15 marknadskontrollmyndigheterna, Kommerskollegium och Tullverket. Swedac ansvarar för ordförandeskap och sekretariat för Marknadskontrollrådet.

Det finns 15 marknadskontrollmyndigheter i Sverige:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för radio och tv
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Swedac
 • Transportstyrelsen

Nordiskt samarbete i Nordsyn

Nordiska ministerrådet genomför tillsammans med de nordiska ländernas marknadskontrollmyndigheter ett samarbetsprojekt fram till 2017 som heter Nordsyn. Syftet är att stödja de nordiska konsumenterna och producenterna samt myndigheterna i genomförandet av ekodesign- och energimärkningsdirektiven. I projektet ingår marknadskontrollmyndigheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Energimyndigheten ansvarar för projektledning och sekretariat för Nordsyn.

Myndigheter inom EU samarbetar i EEPLIANT

EEpliants logotyp

På EU-nivå deltar Energimyndigheten i ytterligare ett projekt, EEPLIANT, som består av 13 länders marknadskontrollmyndigheter för ekodesign. Syftet med EEPLIANT är att förbättra och stärka marknadskontrollen av ekodesign-, energimärkningsdirektivet och dess underliggande förordningar samt att förbättra samordningen mellan EU-länderna.

Marknadskontroll för däck inom MSTYR15

Energimyndigheten deltar i det EU-finansierade projektet MSTYR15 som startades i mars 2016 och ska löpa i 24 månader fram till februari 2018. MSTYR15 är ett samarbetsprojekt mellan femton marknadskontrollmyndigheter i EU och Turkiet.

Syftet med MSTYR15 är att förbättra och stärka marknadskontrollen av ekodesign- och energimärkningsdirektivet med underliggande förordning 1222/2009 genom ökad grad av regelefterlevnad. MSTYR15 kommer att uppnå detta genom att:

 • I mångt och mycket fortsätta det arbete som det tidigare marknadskontrollprojektet Ecopliant tidigare påbörjat.
 • Expandera Ecopliants projekt till att även omfatta förordning 1222/2009.
 • Underlätta för marknadskontrollmyndigheter att medverka i projektet genom att få finansiering, utbildning och teknisk support