Framtidens handel och konsumtion

Hållbara konsumtionsmönster och ansvarstagande konsumenter är nödvändiga för energiomställningen. Offentlig upphandling och inköp kan driva på förändringen genom att öka efterfrågan på resurseffektiva produkter och lösningar.

Inköp och upphandling är även ett kraftfullt verktyg för att påskynda marknadsintroduktion av ny teknik genom att garantera en första beställning.

För att kunna ställa om till hållbara konsumtionsmönster krävs utbildning och tillgång till tydlig och lättillgänglig information om produkter och tjänster. Först med rätt kompetens har konsumenter förutsättningar att köpa de energieffektiva produkter, system och tjänster som idag finns på marknaden samt efterfråga nya innovativa lösningar.

Metoder för en hållbar offentlig upphandling är ett viktigt medel för att öka spridningen av produkter och tjänster med god energiprestanda. Offentlig upphandling kan ta bort hinder som (upplevd) risk, brist på finansiering och brist på kunskap. Detta uppnås genom att den offentliga sektorn:

  • Arbetar med att ta fram kraven som kan användas av den privata sektorn.
  • Bidrar till att priset på produkter minskar på grund av efterfrågan i stor skala.
  • Bekostar den tidiga introduktionen av innovationer.

Ökad energieffektivitet i företag främjar hållbara konsumtions- och produktionsmönster bland annat genom att den energi som används vid tillverkning och distribution av produkter minskar. En stor del av energianvändningen för en produkt kan uppstå hos företag i leverantörskedjan. Det finns därmed möjlighet till energieffektivisering genom att de stora inköpande företag ställer krav på energieffektivisering i sina leverantörsled.

Handeln kan bidra med information och vägledning för att underlätta och främja resurseffektiva val. Hållbarhetsinformation kan tillgängliggöras och integreras i företagets rapporteringscykel. Genom samverkan med fastighetsägare kan energianvändningen i handelslokaler minska.

Strategiska områden

Nu är det fastställt vilka strategiska områden som ska vara särskilt prioriterade inom sektorn. Områdena har tagits fram i samverkan med olika typer av aktörer via dialoger, workshops och en hearing. Nästa steg i processen att ta fram konkreta strategier är att identifiera avgörande frågor inom respektive strategiska område.

Framtidens handel och konsumtion

Handel och konsumtion är ett område med stor bäring på energi och klimat, både innanför och utanför Sveriges gränser. Inom sektorn arbetar vi med såväl offentlig upphandling som effektiva inköp (B2B). Utöver dessa båda inriktningar är information, kommunikation och beteende viktiga områden för sektorns bidrag till energi och klimatmålen. Gränsytor som är viktiga till andra sektorer handlar om lokaler och byggnader, transport och logistik samt produktion och delvis även roller i det flexibla elsystemet.

Konsumtionsmönster beteende och information

Det strategiska området beskriver utmaningar i relationen mellan konsumenter och handlare och behandlar produktmärkningar, nudging och livscykelperspektiv. Det ska var lätt att välja rätt och även att få tillgång till den information som krävs för att underlätta köpbeslut. Vad behöver jag som kund och hur kan jag som handlare utveckla mina tjänster.

E-handel och digitalisering

Det strategiska området behandlar att E-handeln ökar i och med det så även energianvändningen i serverhallar. E-handel skapar också ändrade köpbeteenden, indirekt energianvändning kan öka via transporter och lagerlogistik-omlastning. E-handel kan också påverka lokalnyttjande och medföra nya möjligheter och utmaningar för såväl handlare som kunder. I övrigt kan digitalisering ses som en tvärgående möjliggörare men inom detta område får det en egen position.

Delningsekonomi och cirkularitet

Det strategiska området sätter fokus på resurseffektivitet i fråga om såväl produkter som tjänster. Att sluta kretslopp är en drivkraft och hållbarhet är en fråga om affärsnytta, konkurrensfördelar och varumärkesvård. Delningsekonomi och cirlularitet är ett område där utvecklingen går snabbt. Att uppgradera och välja tillägg istället för att köpa nytt är ett område som växer. Det som tidigare sågs som skräp ses idag som resurser.

Upphandling och inköp

Kriterier för upphandling med hänsyn till kvalité, energi, miljö och resurser blir allt viktigare så även att stärka beställarkompens och kompetens hos leverantörer. Offentlig sektor kan gå före, upphandlingar kan i större utsträckning drivas utifrån funktioner och mervärden istället för kostnad/pris. Innovationsupphandlingar kan driva fronten. Effektiva leverantörsled och uppförandekoder med uppföljning.

Arbetsprocessen

Processen för att ta fram färdiga strategier innebär att aktörer tillsammans tar fram det som är avgörande för att nå energieffektiviseringsmålet. Tillsammans identifierar vi strategiska områden som omfattar de utmaningar och möjligheter som alla sektorerna står inför.

Inom dessa strategiska områden finns avgörande frågor, som måste lösas för att komma framåt. Aktörerna tar fram åtaganden och förslag på åtgärder kopplade till dessa avgörande frågor, vilket i slutändan resulterar i strategier för de olika sektorerna, enskilt och/eller gemensamt.

Strategierna består av ett antal aktiviteter som i samverkan syftar till att uppnå målet. Aktörerna genomför aktiviteter, som Energimyndigheten följer upp och utvärderar samtidigt som processen fortsätter med uppdaterade nulägesbeskrivningar, diskussioner om nya åtaganden, kanske nya eller fler avgörande frågor etc. – allt i en iterativ process.