Programmet LÅGAN

Program för byggnader med mycket låg energianvändning (LÅGAN) ska stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad.

Utvärderingar av Energimyndighetens tidigare program för lågenergihus (passivhusprogrammet) visar på ett fortsatt behov av stimulans och stöd. Program för byggnader med mycket låg energianvändning (LÅGAN) syftar därför till att ändra byggprocessen för att öka byggandet av byggnader med mycket låg energianvändning.

Mål med LÅGAN är:

  • att synliggöra en nationell marknad för byggnader med låg energianvändning
  • att bidra till ett brett nationellt utbud av leverantörer för produkter och tjänster och trygga.

LÅGAN beviljar stöd till demonstrationsprojekt och regionala/lokala samverkansinitiativ. Programmet fokuserar på att ge stöd till idéutveckling genom att utvärdera och sprida information från demonstrationsprojekt. Programmet har tagit fram en webbaserad marknadsöversikt av byggutvecklingen med över, för att inspirera till och underlätta för energieffektiv ny- och ombyggnad.

Energimyndighetens finansierar 40 procent av programmet LÅGAN. Det koordineras och administreras av Sveriges Byggindustrier. Programmet startade år 2010 och är femårigt.

Förväntat resultat

När programperioden är avslutad ska det vara naturligt för byggsektorns aktörer runt om i landet att bygga lågenergihus enligt den inriktning som drivits och med de stödverktyg som utvecklats i programmet. Väl utvecklade nätverk ska i fortsatt samverkan med Energimyndigheten planera vidare för ett uthålligt byggande och driva utvecklingen mot de nationella miljömålen.

Slutrapporter från Lågans projekt finns nu att hitta på Lågans webbplats, där kan man även prenummerera på Lågans nyhetsbrev.

Om lågenergihus

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp för byggnader som använder mindre energi än hus byggda enligt gängse praxis eller enligt vad byggnormen kräver, alltså hus med god energiprestanda.