Deklaration av kvotplikt

Nu är det dags att deklarera kvotplikten för beräkningsår 2016. Deklarationen ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 mars 2017.

Du deklarerar elektroniskt via tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier, EUGEN.

För att kunna deklarera krävs att du:

  1. Har en elektronisk ID-handling. Om du saknar elektronisk ID-handling kan du vända dig till din bank.
  2. Är behörig att företräda företaget. En deklaration ska alltid skrivas under av behörig företrädare för företaget. Behörig företrädare är antingen företagets firmatecknare eller ett ombud. Ett ombud behöver alltid en fullmakt, som skickas in till Energimyndigheten.
  3. Har ansökt om behörighet till företaget du ska deklarera för i Energimyndighetens tjänst för elcertifikat och ursprungsgarantier, EUGEN.

 

Enkät om deklaration

Som en del i vårt förbättringsarbete vill vi veta mer om vad du som deklarerar kvotplikten tycker. Enkäten är anonym och tar max 5 minuter att besvara. Gå till enkäten.

Ladda ned anvisningar och fullmakt

Mer detaljerade anvisningar för hur du fyller i deklarationen finns i anvisningarna till deklarationerna och i föreskrifterna som du kan ladda ned till höger på webbsidan. Till höger hittar du också fullmaktsblanketten.

Övriga skyldigheter som kvotpliktig

Den som är kvotpliktig ska se till att det finns ett underlag som styrker de uppgifter som lämnats i deklarationen. Detta innebär att den som är kvotpliktig är skyldig att se till att det genom räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt finns möjlighet att kontrollera uppgifterna som angetts i deklarationen. Sådana handlingar ska bevaras i sju år efter utgången av det år då deklarationsskyldigheten förelåg.

Annullering av elcertifikat sker den 3 april

Utifrån den deklaration som företaget lämnar in beslutar Energimyndigheten om hur många elcertifikat som ska annulleras. Den 3 april 2017 annullerar Energimyndigheten det antal som det beslutats om, från ditt eller ditt företags certifikatkonto.

Rätt antal elcertifikat - på rätt certifikatkonto

Om det inte finns tillräckligt många elcertifikat på certifikatkontot vid annulleringen den 3 april 2017 beslutar Energimyndigheten om en kvotpliktsavgift för företaget. Det är därför viktigt att du kontrollerar att du har tillräckligt med elcertifikat på rätt certifikatkonto.

Det påträffas varje år efter annulleringen att en eller flera aktörer haft sina elcertifikat placerade på fel certifikatkonto vid annulleringstillfället. Det kan bero på att den kvotpliktige, ett ombud, eller försäljaren av elcertifikaten, fört över elcertifikaten till fel företags certifikatkonto. Energimyndigheten kan inte ta detta i beaktande. Om elcertifikaten finns på fel företags certifikatkonto, kan elcertifikaten inte annulleras och Energimyndigheten kommer att besluta om kvotpliktsavgift istället. För att förhindra detta, kontrollera i god tid inför annulleringen den 3 april att du verkligen har tillräckligt med elcertifikat på rätt certifikatkonto. För att logga in på företagets certifikatkonto krävs behörighet till företaget i Cesar samt en e-legitimation.

Mer information hittar du under avsnittet om viktiga datum 2017 i menyn till vänster.

Hur funkar det för ombud?

Om du är registrerad som ombud genom att Energimyndigheten har mottagit en fullmakt i original per post, kommer du åt företagets deklaration elektroniskt i EUGEN efter att du ansökt om behörighet till företaget via våra e-tjänster. Det krävs också att du har en e-legitimation.

Om ditt åtagande som ombud upphör

Det är viktigt att du meddelar Energimyndigheten i fall ditt åttagande som ombud upphör eller kommer att upphöra, då ska fullmakten återkallas. I samband med detta är det också viktigt att du överlämnar ansvaret till den registrerade kvotpliktige för att denne ska vara medveten om sina skyldigheter, såsom deklarationsskyldighet och skyldighet att inneha elcertifikat för annullering. Företaget är även skyldigt att anmäla väsentliga förändringar, till exempel om företaget ska avregistreras som kvotpliktig.