Deklaration för elintensiv industri

Under 2016 har Energimyndigheten omprövat flera företags registrering som elintensiv industri. Det har medfört att företag under året har avregistrerats som kvotpliktig elintensiv industri. Företag som avregistrerats ska bara deklarera för den period som de varit registrerade som elintensiv industri.

 

På samma sätt ska nya företag som har registrerats som kvotpliktiga under året, bara deklarera för den tid de varit registrerade som kvotpliktig (elintensiv industri). För tiden fram till registreringen deklarerar elleverantören företagets kvotplikt.

Avdrag

Energimyndighetens omprövning har lett till att vissa företag har, under en del av 2016, varit registrerade som elintensiv industri eftersom de uppfyller kravet på 190 MWh/miljoner kronor i förädlingsvärde, och under den andra delen av året varit registrerat för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). Dessa företag gör i deklarationen avdrag enligt respektive regel för respektive period.

De företag som uppfyller kravet på 190 MWh/miljoner kronor i förädlingsvärde har rätt att göra avdrag för all el som används tillverkningsprocessen. De företag som är registrerade för att de uppfyller kraven enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 LSE har rätt att göra avdrag för den el som använts i den specifika process för vilken de är registrerade för, avdraget för de registrerade enligt LSE omfattar därmed inte hela tillverkningsprocessen. Läs mer om registrerad elintensiv industri här.

Deklarationsbefrielse

Om ett elintensivt företag tidigare varit registrerat som deklarationsskyldigt men under år 2016 fått ett beslut om deklarationsbefrielse, gäller deklarationsbefrielsen för hela beräkningsåret 2016. Ingen deklaration behöver därför lämnas in för beräkningsåret 2016.