Deklaration för elleverantörer

Elleverantören ska i sin deklaration ta upp alla elleveranser till slutanvändare. Observera att i posten fakturerad el (fakturerad försäljning till elanvändare) anges den mängd el som företaget fakturerat under beräkningsåret, det vill säga 2016. Försäljningen av el anses motsvara den mängd el som fakturerats under 2016 oavsett under vilket år elen använts.

Som elleverantören kan du bland annat göra avdrag för fakturerad el till registrerade elintensiva företag. Hur du gör avdrag för elintensiva företag och hur du ska hantera övriga kategorier av registrerade kvotpliktiga företag och privatpersoner kan du läsa om nedan:

Avdrag för el till elintensiv industri

En elleverantör beviljas endast avdrag i deklarationen för el som använts av en elintensiv industri om det elintensiva företaget är registrerat av Energimyndigheten och finns med på listan över registrerade kvotpliktiga aktörer

Elleverantören ska göra avdrag för all el som faktureras till det elintensiva företaget, det elintensiva företaget deklarerar själv till Energimyndigheten om de använder el som är kvotpliktig.

Avdrag för el som levererats till hjälpkraft

Elleverantörer som gör avdrag för el fakturerad som hjälpkraft (el som använts vid produktion av el) som avser ett kraftvärmeverk eller en mottrycksanläggning ska redovisa vilken metod som använts för att beräkna hur mycket el som förbrukats i produktionen av el (hjälpkraft). Om avdraget görs för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur avdragets storlek beräknats. Läs mer om hjälpkraft och metoder nedan under "Deklaration för elanvändare".

Kvotpliktiga elanvändare

Observera att de företag som är registrerade som kvotpliktiga elanvändare bara är kvotpliktiga för den el de producerar, importerar eller köper från den nordiska elbörsen och använder själv. El som en kvotpliktig elanvändare köper från en elleverantör, är elleverantören kvotpliktig för.

Kvotpliktiga elleverantörer

El som är såld till andra elleverantörer för egen användning, där elleverantören är slutanvändare ska deklareras som fakturerad försäljning till elanvändare. El som är såld till andra elleverantörer för vidare leverans ska inte ingå i fakturerad försäljning. Många fastighetsbolag som är registrerade som elleverantörer säljer
delar av sin el vidare till andra slutanvändare och använder resterande del själv. Fastighetsbolaget tar i sin deklaration upp den el som fastighetsbolaget säljer till slutanvändare medan elleverantören i sin deklaration tar upp elen som fastighetsbolaget använder själv i posten fakturerad försäljning till användare.