Deklaration för elanvändare

Kvotpliktiga elproducenter som gör avdrag för el som används vid produktion av el i kraftvärme och industriella

Om anläggningen har mätning av den el som använts i produktionen av el kan schablonavdraget frångås. De företag som gör avdrag för uppmätt faktisk hjälpkraft får bestämma avdragets storlek med ledning av mängden använd el i förhållande till mängden producerad el respektive värme, så kallad proportionering. En annan godkänd metod är den beräkning som innebär att hjälpkraften uppskattas utifrån en jämförelse mellan anläggningens elverkningsgrad och elverkningsgraden hos ett typiskt kondenskraftverk, som i regel antas vara 38 procent. Om du gör avdrag för faktisk hjälpkraft ska det i deklarationen framgå hur du har beräknat avdragets storlek, det räcker inte att till exempel hänvisa till föregående års deklaration.

Efter tidigare avgöranden i Kammarrätten vill Energimyndigheten förtydliga följande: för att avdraget ska anses vara rimligt krävs någon form av fördelning av producerad el respektive värme. Den meråtgångsmetod som innebär att den ytterligare mängd el som använts jämfört med om bara el producerats i anläggningen ska hänföras till produktionen av värme godkänns inte av Energimyndigheten. Detta eftersom metoden inte innebär någon egentlig fördelning av den gemensamt förbrukade elen.