Viktiga datum för deklarationen

Information om viktiga datum gällande deklaration av kvotplikt för beräkningsår 2016.

1 mars 2017: Deklarationen ska vara Energimyndigheten tillhanda
Du deklarerar elektroniskt via tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier, EUGEN. Är deklarationen sen kommer Energimyndigheten att besluta om en förseningsavgift om 1 000 kr som faktureras företaget.

Mars 2017: Beslut om annullering
Energimyndigheten granskar inlämnade deklarationer och skickar ut ett beslut om annullering till de företag som deklarerat innan den 3 april. Om Energimyndigheten bedömer att elcertifikat ska annulleras i enlighet med beräknad kvotplikt i deklarationen framgår det av beslutet. Om Energimyndigheten beslutar om att fler elcertifikat ska annulleras än vad som uppgetts i deklarationen beslutar Energimyndigheten om att det överskjutande antalet elcertifikat ska låsas på certifikatkontot i avvaktan på lagakraftvunnet beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras. Ett sådant beslut måste aktören alltid överklaga för att få låsningen prövad. Om ett överklagande inte inkommer inom besvärstiden, kommer Energimyndigheten att annullera de låsta elcertifikaten efter att beslutet vunnit lagakraft (3 veckor efter att företaget delgivits beslutet).

Mars 2017: Kontrollera antalet elcertifikat på ditt företags certifikatkonto
Logga in i Energimyndighetens certifikatregister Cesar och kontrollera att företaget du deklarerar för har tillräckligt med elcertifikat på certifikatkontot för att uppfylla kvotplikten. Det förekommer att företag har sina elcertifikat för annullering på fel certifikatkonto. Detta innebär att Energimyndigheten inte kan annullera elcertifikaten och kommer att besluta om kvotpliktsavgift istället.

3 april 2017: Annullering av elcertifikat
Utifrån Energimyndighetens beslut om hur många elcertifikat som ska annulleras annullerar Energimyndigheten elcertifikaten den 3 april 2017 för uppfyllande av din eller ditts företag kvotplikt.

Detta innebär att du eller ditt företag måste ha tillräckligt många elcertifikat på ditt eller ditt företags certifikatkonto för att uppfylla din kvotplikt, i Energimyndighetens certifikatregister Cesar, senast den 31 mars 2017. Energimyndigheten kommer att besluta om en kvotpliktsavgift för företaget om det inte finns ett tillräckligt antal elcertifikat på certifikatkontot. Det är därför viktigt att du kontrollerar att elcertifikaten finns på det kvotpliktiga företagets certifikatkonto i god tid innan annulleringen den 3 april. Kvotpliktsavgiften är 150 procent av det volymvägda medelvärdet av elcertifikatpriset under perioden från och med den 1 april 2016 till och med den 31 mars 2017.

April till augusti 2017: Beslut om kvotpliktsavgift
I de fall där det har saknats elcertifikat på företagets certifikatkonto den 3 april 2017 och annullering inte kunnat ske för delar eller hela kvotplikten kommer Energimyndigheten att fatta beslut om kvotpliktsavgift.