Information till nätägare/rapportörer och installatörer

På den här sidan finns information både för dig som är nätägare/rapportör, och för dig som arbetar med att installera elproduktionsanläggningar.

Information till dig som är nätägare/rapportör

Rapportören måste tillhandahålla vissa uppgifter till anläggningsinnehavaren för att denna ska kunna ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier:

 • Anläggnings-ID (för produktion)
 • Nätområdes-ID
 • Ediel-ID
 • Mäts anläggningens elproduktion per timme? JA/NEJ
 • Rapporteras produktion i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät? JA/NEJ
 • Nätägarens/rapportörens namn och organisationsnummer.
 • Kontaktuppgifter till en kontaktperson hos nätägaren/rapportören som kan svara på frågor om mätning och rapportering av mätvärden från anläggningen.

 

Skicka uppgifterna direkt till innehavaren om anläggningen är liten

För små anläggningar, framförallt takmonterade solceller, är det lättast att skicka dessa uppgifter direkt till anläggningsinnehavaren när avtalet skrivs. Det beror på att anläggningsinnehavaren ändå behöver dessa uppgifter när hen skickar ansökan till Energimyndigheten. Det är viktigt att det framgår att uppgifterna ska användas vid ansökan om elcertifikat och/eller ursprungsgarantier.

Innehavaren ansvarar för att meddela förändringar till Energimyndigheten

Vid godkännande och återkallande får nätägare/rapportör en kopia på Energimyndighetens beslut. Däremot får nätägare inget meddelande om anläggningen byter innehavare. Det ligger på innehavarens ansvar att meddela större förändringar (som till exempel byte av innehavare) på anläggningen till Energimyndigheten. Innehavaren ska meddela detta inom två veckor från det att innehavaren bestämt sig för att genomföra förändringen.

Om nätägaren får veta att anläggningsinnehavaren sålt fastigheten, till exempel genom flyttanmälan, kan det vara bra att informera anläggningsinnehavaren (d.v.s. säljaren) om att denne måste anmäla ägarbytet till Energimyndigheten.

Information till dig som arbetar med att installera elproduktionsanläggningar

Du som är installatör bör kunna lämna uppgift om åtminstone följande när du installerar en elproduktionsanläggning (gäller särskilt mikroproduktion hos privatpersoner):

 • Anläggningens installerade effekt i kilowatt (kW)
 • Anläggningens beräknade normalårsproduktion i megawattimmar (MWh)
 • Antal produktionsenheter bakom anläggningens mätpunkt (för solcellsinstallationer gäller att en växelriktare = en produktionsenhet)
 • Vilka olika stöd/extra intäkter som anläggningsinnehavaren kan vara berättigad till. Det kan vara till exempel investeringsstöd för solceller (söks hos Länsstyrelsen), elcertifikat och ursprungsgarantier (söks hos Energimyndigheten) eller skattereduktion för mikroproduktion av el (dras av från inkomstskatten).

Läs mer

På följande webbsidor kan du läsa mer om olika typer av stöd till förnybar elproduktion, skattereduktioner och ursprungsgarantier:

Information om solcellsstöd

Information om elcertifikat

Information om ursprungsgarantier

Information om skattereduktion