Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar

Som elleverantör är du skyldig att anmäla dig som kvotpliktig till Energimyndigheten senaste 14 dagar efter det att du har börjat leverera el till elanvändare.

  1. Anmälan om kvotplikt inom 14 dagar
  2. Deklarera kvotplikten senast den 1 mars
  3. Inneha rätt mängd elcertifikat senast den 31 mars
  4. Annullering av elcertifikat den 1 april
  5. Uppdatera dina uppgifter

Anmäl dig via IT-stödet

Anmälan om registrering som kvotpliktig kan göras via Energimyndigheten IT-stöd, se länk till höger. För att använda IT-stödet måste du:

  • Ansöka om behörighet till Energimyndighetens IT-stöd (om du inte redan har behörighet).
  • Ha en e-legitimation.

Anlita ett ombud

Du som kvotpliktig har möjlighet att utse någon som ska sköta dina åtaganden som kvotpliktig mot Energimyndigheten i ditt ställe. Om du anlitar ett ombud behöver dennes behörighet styrkas genom en fullmakt. Ombudet behöver även ansöka om behörighet i Eugen och Cesar.

Formuläret för fullmakt hittar du på den här webbsidan.

Certifikatkonto behövs

Som kvotpliktig i elcertifikatsystemet måste man ha ett certifikatkonto i Energimyndighetens kontoföringssystem Cesar. På certifikatkontot kontoförs de inköpta elcertifikaten och hämtas även för annullering.