Vindkraftsforskning

Vindkraft är en förnybar elproduktionsteknik på stark frammarsch världen över. För svensk del ligger huvudfokus på etablering av landbaserad vindkraft. År 2015 producerade vindkraften i Sverige 15,4 TWh el vilket är cirka 10 procent av vår totala elproduktion.

Sverige har ställt upp ett mål om ett helt förnybart elsystem till år 2040. I ett sådant system kommer vindkraften vara en hörnsten, och enligt beräkningar kan behovet av ny elproduktion från vindkraft komma att uppgå till 50 TWh per år.

Landbaserad vindkraft är idag en mogen teknik och elproduktionskostnaderna är bland de lägsta för alla produktionsslag, inklusive produktion från fossila bränslen. Likväl finns det behov av forskningsinsatser för att underlätta etableringen ytterligare.

De svenska satsningarna handlar om att bygga upp kunskap och utveckla lösningar för de särskilda förutsättningar Sverige har, med kallt och isigt klimat och med mycket skog. Men också om att förbättra vindkraftens hållbarhetsaspekter, som dess miljöpåverkan över hela livscykeln och dess påverkan på andra samhällsintressen.

Projektfinansiering

Projektfinansiering sker i huvudsak genom de utlysningar som hålls inom myndighetens program på vindkraftsområdet.