Uppföljning av planerings- och tillståndsprocessen för vindkraft

Nu påbörjar Energimyndigheten och Naturvårdsverket arbetet med regeringsuppdraget att följa upp hur planerings- och tillståndsprocessen för vindkraft har utvecklats efter att vägledningen för kommunal tillstyrkan tagits fram. Myndigheterna kommer att arbeta tillsammans med uppdraget, som ska redovisas till regeringskansliet den 31 juni 2017.

För att få tillstånd att bygga ett vindkraftverk krävs att kommunen där vindkraftverket ska byggas godkänner (tillstyrker) etableringen. Bestämmelsen, som finns i 16 kap § 4 miljöbalken, kallas ofta det kommunala vetot. Tidigare prövades vindkraftsetableringar både enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, men dubbelprövningen togs bort 1 augusti 2009 och i samband med det infördes bestämmelsen om kommunal tillstyrkan.

Oklarheter i tillämpning ledde till vägledning

Det har inte funnits några riktlinjer för hur bestämmelsen i 16 kap 4 § ska tillämpas. Det har skapat en stor osäkerhet kring hur beslutsprocessen ska gå till, men också till att processen ser olika ut i olika kommuner och även i olika vindkraftsärenden. Det har i sin tur lett till att bestämmelsen om kommunal tillstyrkan har inneburit en osäkerhetsfaktor i tillståndsprocessen för såväl prövningsmyndigheter som kommuner och vindkraftsföretag.

Mot bakgrund av det tog Energimyndigheten 2014 initiativ till att utarbeta en vägledning för tillämpningen av bestämmelsen. Vägledningen togs fram tillsammans med Naturvårdsverket och presenterades i februari 2015. I vägledningen ges riktlinjer för hur bestämmelsen ska tillämpas, exempelvis vad gäller olika aktörers roller och ansvar, hur besluten bör hanteras på kommunen, vad som är en rimlig svarstid och vad beslutet bör omfatta. Läs mer om vägledningen och ladda ner den här.

Det nya regeringsuppdraget

I 2016 års regleringsbrev har Energimyndigheten och Naturvårdsverket fått i uppdrag av regeringen att tillsammans följa upp och analysera hur planerings- och tillståndsprocessen vid etablering av vindkraft har utvecklats efter att vägledningen om kommunal tillstyrkan tagits fram. Om analysen visar att det finns behov av ytterligare åtgärder för att underlätta tillståndsprocessen, ingår det även i uppdraget att föreslå lämpliga åtgärder och ta fram författningsförslag.