Rättsliga förutsättningar för stöd

Energimyndighetens finansiering av forskning och utveckling som utförs av företag lämnas i enlighet med förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Förordningen gäller inom ramen för den av europeiska kommissionen antagna allmänna gruppundantagsförordningen*.

Definition av experimentell utveckling

Att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Detta kan också inbegripa till exempel verksamheter som syftar till konceptuell definition, planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster.

Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster. Det ska ske i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden, där det primära syftet är att göra ytterligare tekniska förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta. Detta kan omfatta utveckling av en kommersiellt användbar prototyp, eller ett pilotarbete som med nödvändighet är den slutliga kommersiella produkten men som är alltför dyr att producera för att endast användas för demonstration och utvärdering. Experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.

Definitioner för grundforskning och industriell forskning hittar du här.

Stödberättigade kostnader

Generella förutsättningar

För att en kostnad ska vara stödberättigande ska följande uppfyllas:

Kostnaden ska vara faktisk och reviderbar, vilket innebär att den ska ha uppkommit och kunna återfinnas i bokföringen hos projektparten. Den får alltså inte vara uppskattad. Det innebär till exempel att en projektpart som inte tar ut lön inte kan ta upp och få bidrag till den beräknade kostnaden. Detta beror på att det då inte är en faktisk lönekostnad som kan återfinnas i projektpartens bokföring.

Kostnaden ska bäras av projektparten, vilket innebär att projektparten bara får ta upp sina egna kostnader.

Kostnaden ska vara bokförd hos den projektpart som redovisar kostnaden.

Kostnaden ska ha uppkommit under projekttiden. Kostnader som uppkommit före eller efter den i beslutet angivna projekttiden är alltså inte stödberättigande.

Kostnaden ska vara fastställd i enlighet med projektpartens vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed.

Kostnaden ska enbart ha till syfte att uppnå projektets mål, vilket innebär att kostnaden ska vara nödvändig för genomförandet av aktiviteterna i projektet. Endast den del av kostnaderna som är hänförliga till projektet är stödberättigande.

I företagets redovisning ska projektkostnaderna vara särskiljbara från organisationens övriga transaktioner.

Åtgärder som redan påbörjats

För att det ska vara möjligt att lämna stöd får ansökan inte avse åtgärder som redan har påbörjats. Har det projekt eller den verksamhet som stödet avser inletts anses stödet inte ha så kallad stimulanseffekt. Först efter att ansökan lämnats in till myndigheten får åtgärder påbörjas om stöd ska kunna beviljas.

Exportstöd

Myndigheten får inte lämna stöd till exportrelaterad verksamhet. Det är därför inte möjligt att lämna stöd som är direkt knutet till exporterade kvantiteter, till upprättandet och driften av ett distributionsnät eller till andra löpande kostnader som har samband med exportverksamheten. Förbudet gäller både för export till andra medlemstater och för export till länder utanför unionen.

Företag i svårigheter

Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter. Med företag i svårigheter avses främst företag som är försatta i konkurs och föremål för tvångslikvidation eller företagsrekonstruktion, men även andra faktorer kan göra att ett företag anses vara i svårigheter.

Övrigt

Om företaget är verksam inom jordbruk, fiske, vattenbruk och vägtransporter, gäller det särskilda regler.

Om företaget tidigare erhållit statligt stöd som varit olagligt eller oförenligt med EU-rätten, måste det först betala tillbaka hela det tidigare stödet innan det får ta emot nytt statligt stöd.

Stödnivåer

Stöd i form av bidrag med begränsad royalty ges med maximalt 45 %, förutsatt att företaget är ett litet företag. Företaget ska stå för minst 55 % av finansieringen av projektet. Företagets del av finansieringen får inte ske med annat statligt stöd.

Definition av små- och mikroföretag

Små företag

Inom kategorin små och medelstora företag (SMF) definieras små företag som fristående företag, och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag, som

  • sysselsätter färre än 50 personer och
  • vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

Mikroföretag

Inom SMF-kategorin definieras mikroföretag som företag som

  • sysselsätter färre än 10 personer och
  • vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år.

Definition av SMF / SME - hela texten 2003/361/EGPDF

 

* EUT L 187, 26.6.2014, s. 1