Spara och bevara 2015-2018

I Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara möts kulturvård och modern teknik i syfte att kunna energieffektivisera äldre byggnader på ett varsamt sätt. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till energieffektivisering utan att värden och inventarier förstörs eller förvanskas.

Byggnader uppförda före 1941 står för en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige. En minskad energianvändning i den gruppen av byggnader förbättrar hela det nationella byggnadsbeståndets energiprestanda, något som ligger i linje med Sveriges nationella strategi för energieffektiv renovering av byggnader.

Syfte

Programmet för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Spara och bevara, ska förmedla kunskap, utveckla tekniklösningar och metoder som bidrar till att kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan energieffektiviseras utan att kulturhistoriska värden förstörs eller förvanskas. Programmet omfattar energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse över hela dess livscykel.

Energimyndigheten har sedan 2007 finansierat programmet Spara och bevara i syfte att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Budgetram

Energimyndigheten har avsatt 50 miljoner kronor till programmets fjärde etapp under perioden 2019-2023.