Energisystemstudier

Omställningen till ett hållbart energisystem kräver kunskap och förståelse om samspelet mellan teknik, institutionella förhållanden och aktörers beteenden.

Energisystemforskningen bidrar med detta då forskningen binder samman samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar med tekniska perspektiv, gärna med tvärvetenskapliga ansatser. Utgångspunkten för forskningen är att det är problemen och frågorna som ska vara i fokus snarare än de vetenskapliga disciplinerna.

Forskning om energisystemet ser till helheten, från tillförsel, distribution och användning samt kopplingen till det klimatpolitiska området. Därmed skapar systemforskningen kunskapsunderlag som underlättar överblick och stödjer dialog mellan företrädare för olika sektorer och intressen.

Energimyndigheten satsar på:

  • Forskning om de energi-, och klimatpolitiska målen
  • Forskning om hela energisystemet och dess relation till delsystemen
  • Forskning om användarbeteende och människans interaktion med teknik
  • Forskning om energisystemets roll och funktion inom samhällsbyggnad
  • Forskning om styrmedel och utformning av styrmedel
  • Scenarier för energisystemets framtid
  • Forskning utifrån olika vetenskapliga discipliner