Förnybar el

Som en del i arbetet att uppnå ett hållbart energisystem, är det viktigt att öka tillförseln av förnybar energi som vi får genom vattenkraft, vindkraft, solenergi och havsenergi.

Energimyndigheten finansierar forskning om elsystemet och de förnybara elproduktionsteknikerna. Forskningen behövs för att utveckla nya tekniker eller förbättra och effektivisera befintliga, så att de blir mer kostnadseffektiva och utvecklas så att de kan integreras i samklang med samhällets behov av ett effektivt och tryggt elsystem och en god miljö och därmed kunna bädda för en ökad spridning i samhället.

Forskningsverksamheten inom elsystemet har en vision till 2050 om att Sverige ska vara internationellt erkänt för ett 100 procent hållbart elsystem, och som en nettoexportör av el.

Utmaningarna som kraftsystemet står inför berör inte bara Sverige. Därför deltar Energimyndigheten i flera internationella samarbeten kring forskning- och utvecklingsinsatser.

Läs mer om visioner, mål och prioriterade insatser i Energimyndighetens rapport Forskning och Innovation för ett hållbart energisystem, samt i den rådgivande rapport som utvecklingsplattformen (UP) för kraftsystemet tagit fram.

Läs mer om forskningen inom områdena: