ERA-NET Sustainable Urban Global Initiative

SUGI är ett Europeiskt samarbete för att överbrygga globala utmaningar inom områden med fokus på synergier och samband mellan sytsem för energi-vatten-mat kopplat till urbanisering och hållbar utveckling.

SUGI samlar medlemmar inom JPI Urban Europe och länder utanför Europa i ett samarbete mellan JPI Urban Europe och Belmont Forum. Initiativet JPI Urban Europe har ambitionen att koordinera europeiska forskningsfinansiärers samarbetsprojekt inom stadsutveckling. JPI Urban Europe presenterade 2015 en strategisk forsknings- och innovationsagenda (SRIA) som pekar på de tematiska utmaningar som samarbetet vill adressera. Belmont Forum är ett globalt nätverk bestående av ett antal forskningsfinansiärer inom global forskning om klimat- och miljöförändringar.

Energimyndighetens roll

Totalt omfattar samarbetet 25 finansiärer och 19 miljoner euro. Energimyndigheten medverkar från svenskt håll tillsammans med Formas som finansiärer i satsningen. Energimyndigheten och Formas bidrag till svenska deltagande aktörer uppgår till 9 respektive 15 miljoner kronor.

Utlysning

En gemensam utlysning startar i december för forskningsprojekt som kombinerar problemformuleringar kring sytsem för energi-vatten-mat och dessas urbana utmaningar med hållbar produktion och konsumtion med bäring på de mest relevanta globala miljömålen för sammanhanget.

Film från informationsträffen den 19 december.