ERA-NET Sustainable Urban Global Initiative

SUGI är ett Europeiskt samarbete för att överbrygga globala utmaningar inom områden med fokus på synergier och samband mellan sytsem för energi-vatten-mat kopplat till urbanisering och hållbar utveckling.

SUGI samlar medlemmar inom JPI Urban Europe och länder utanför Europa i ett samarbete mellan JPI Urban Europe och Belmont Forum. Initiativet JPI Urban Europe har ambitionen att koordinera europeiska forskningsfinansiärers samarbetsprojekt inom stadsutveckling. JPI Urban Europe presenterade 2015 en strategisk forsknings- och innovationsagenda (SRIA) som pekar på de tematiska utmaningar som samarbetet vill adressera. Belmont Forum är ett globalt nätverk bestående av ett antal forskningsfinansiärer inom global forskning om klimat- och miljöförändringar.

Energimyndighetens roll

Totalt omfattar samarbetet 25 finansiärer och 19 miljoner euro. Energimyndigheten medverkar från svenskt håll tillsammans med Formas som finansiärer i satsningen. Energimyndigheten och Formas bidrag till svenska deltagande aktörer uppgår till 9 respektive 15 miljoner kronor.

Utlysning

En gemensam utlysning startar i december för forskningsprojekt som kombinerar problemformuleringar kring sytsem för energi-vatten-mat och dessas urbana utmaningar med hållbar produktion och konsumtion med bäring på de mest relevanta globala miljömålen för sammanhanget. Läs mer och anmäl dig till informationsträffen här.

Film från informationsträffen den 19 december.