Övergripande satsningar

Många satsningar och program sträcker sig över fler områden inom energisystemet. Ofta sker satsningarna i samverkan med andra myndigheter.

  • Strategiska innovationsområden - är en gemensam satsning som Energimyndigheten genomför tillsammans med VINNOVA och Formas. Inom satsningen ska områden som är viktiga för Sverige ska lyftas upp och förnyas för att möta globala samhällsutmaningar och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.
  • Strategiska forskningsområden - är ett regeringsuppdrag där regeringen pekade ut 20 områden där flertalet lärosäten har fått dela på drygt 5 miljarder kronor i finansiering under perioden 2010-2014.
  • Energiriktad grundforskning – är en satsning som Energimyndigheten och Veteskapsrådet samarbetar kring. Satsningen avser stöd till grundforskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
  • Nydanande och behovsmotiverad forskning och innovation med energirelevans – Programmet startade under 2013 och ska ge stöd till forskning som är motiverad av behov i näringslivet och samhället och kan bedrivas inom samhälls‑, humaniora‑, ekonomi-, teknik- och naturvetenskap.