Intelligent Energy Management

Genom den internationella innovationstävlingen och projektet Intelligent Energy Management Challenge ska nya, flexibla lösningar tas fram där byggnaders energisystem anpassas till att solenergi i större utsträckning kan användas och lagras lokalt. Lösningarna testas i svenska kommuner, som sedan har möjlighet att innovationsupphandla dem.

Kombinationen av solenergi och energilagring har ett högaktuellt utvecklingsfokus inom energiområdet. Allteftersom andelen förnybar el ökar, växer också behovet av lagring och flexibilitet i energisystemet.

Målet med tävlingen och verifieringsfasen inom Intelligent Energy Management (IEM) är att få fram nya, flexibla lösningar där byggnaders energisystem anpassas till att solenergi i större utsträckning kan användas och lagras lokalt. Den här typen av tjänster får en allt större betydelse när en växande del av världens elproduktion blir förnybar. Uppsala kommuns fastighetsbolag Ihus är en av flera svenska aktörer som är engagerade för att testa vinnarnas lösningar.

Fyra vinnare från hela världen

Energihantering som både mäter i realtid och förutser framtiden, självlärande energisystem i byggnader, energilagringens motsvarighet till smartphones och en affärsmodell för smarta lokala energisamhällen.

CERTH, Grekland. Teamet bakom AGILE har utvecklat ett självlärande energisystem som anpassar sig och blir allt bättre på att ta smarta beslut kring byggnadens energianvändning i realtid och samtidigt kravlöst möta slutkonsumentens behov.

Amzur Technologies, USA. Detta vinnarteam har utvecklat en smart energimätare som förutser batteriförbrukning och hur mycket solkraft som genereras. Energimätaren kan även hjälpa användaren att välja när det är dags att ladda ur batteriet och när det är läge att köpa el från elnätet.

KIC InnoEnergy, Sverige. Teamet bakom lösningen Local System Operator (LSO) tar steget mot smartare energianvändning genom en innovativ affärsmodell som bygger på lokal produktion och konsumtion. Lösningen kan bidra till uppbyggnaden av smarta energisamhällen med användare och flerbostadshus som tillsammans bidrar till en mera hållbar energianvändning.

Ferroamp Elektronik, Sverige. EnergyHub är en skalbar lösning som kan ge effektivare energihantering, mindre spillenergi, enklare installation och lättare underhåll för användarna. Precis som smartphones utgör en plattform för kommunikation, är EnergyHub en plattform för lagring av förnybar energi.

Piloter testar de vinnande lösningarna

Fem kommuner har identifierat ett behov och intresse för nya, smarta, lösningar för solel: Arvika, Göteborg, Eskilstuna, Herrljunga och Uppsala. De är alla med och stöder projektet genom att tillsammans agera så kallad kritisk massa (en samlande köpkraft och efterfrågan) och kommer även att ställa upp med pilotplatser för tester i skarp miljö.

Innovationsupphandling sista steget

Efter tester och verifiering fortsätter arbetet med en större implementering genom innovationsupphandling. Förutom de beställare som redan deltar i IEM har Sustainable Innovation i uppdrag att fördubbla antalet beställare inom projektet.

Genom den här typen av satsning samlar Energimyndigheten många beställare och ökar därmed investeringspotentialen för marknaden att leverera attraktiva affärsmodeller och funktionalitet som efterfrågas av kunderna.

Om Intelligent Energy Management Challenge

Tävlingen arrangerades av Energimyndigheten och Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med NineSigma . Deltog gjorde även kommunerna Arvika, Göteborg, Eskilstuna, Herrljunga och Uppsala som nu även deltar i verifieringsfasen.

Priset till de fyra vinnarna var 10 000 euro vardera och matchning med deltagande kommuner för genomförande av pilotprojekt för ett värde av upp till 50 000 euro per kommun.

Framgångsrika pilotprojekt kan resultera i upphandlingar till ett värde av 2,8 miljoner euro.

Samarbetspartners

Förutom Energimyndigheten som är huvudorganisatör deltar även:

  • Swedish Incubators & Science Parks. Koordinerade Intelligent Management Energy Challenge och möjliggjorde för facilitering och stöd via regionala innovationsmiljöer samt deltar i det pågående verifieringsarbetet.
  • Sustainable Innovation. Projektledare för verifieringsfasen och tester i skarp miljö.
  • NineSigma. Ett amerikanskt företag som bidragit med erfarenhet av att skapa och driva innovationstävlingar.