Nydanande och behovsmotiverad FoU med energirelevans 2013-2016

Energimyndigheten ökar stödet till nydanande och behovsmotiverad forskning och utveckling (FoU) med energirelevans genom ett program som löper under perioden 18 juni 2013 och 12 december 2016 med en total budget om 150 miljoner kronor.

Forskningen inom programmet ska ha potential att skapa en omvälvande förändring för att väsentligt förbättra möjligheterna att klara en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem.

Programmet stödjer energirelevant FoU inom både samhälls‑, humaniora‑, ekonomi-, teknik- och naturvetenskaper. FoU:n ska vara nydanande, ha högsta vetenskapliga kvalitet och samtidigt vara motiverad av ett behov i näringslivet och i samhället i övrigt.

Mål med programmet

Målet med programmet är att långsiktigt bygga upp ny kompetens och att långsiktigt stärka befintlig kompetens och samtidigt möta globala samhällsutmaningar.

Programmets verksamhet ska samtidigt möta globala samhällsutmaningar inom följande områden:

  • Konsumtion, demografiska förändringar, hälsa och välbefinnande
  • Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomi
  • Säker, ren och effektiv energi
  • Smarta, gröna och integrerade transporter
  • Klimatåtgärder, resurseffektivitet och råvaror
  • Inkluderande, innovativa och trygga samhällen

Några av områdena har direkt koppling till energiområdet. I andra områden är energiaspekterna inte lika utpekade eller kan vara indirekta, men kan ändock vara högst relevanta för programmets syfte.