Strategiska forskningsområden

20 strategiska forskningsområden pekades ut av regeringen i forskningspropositionen "Ett lyft för forskning och innovation". År 2009 lämnade Vetenskapsrådet, Fas, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten rekommendation om finansiering av områdena. Finansieringen omfattar totalt knappt 5,3 miljarder kronor och fördelas direkt till lärosätena under 2010-2014.

Regeringen följde myndigheternas rekommendation och tog beslut om forskningsstöd i höstbudgeten 2009. Totalt 43 forskningsmiljöer inom 20 strategiska forskningsområden får finansiering under åren 2010-2014.

Medlen innebär en nivåhöjning under en femårsperiod som år 2012 uppgår till 1,35 miljarder kronor för landets lärosäten. En satsning på 748 miljoner till infrastruktur avsätts också under perioden inom ramen för de strategiska satsningarna, vilket innebär 184 miljoner årligen från 2012.

Energimyndigheten ansvarar för forskningsområdet Energi där tre forskningsmiljöer finns utpekade.

Kriterier för områdena

Tre kriterier var vägledande när regeringen prioriterade de strategiska områdena:

  • Forskning som långsiktigt har förutsättningar att vara av högsta internationella kvalitet,
  • forskning som kan bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga problem i samhället,
  • samt forskning inom områden med anknytning till det svenska näringslivet.

Följs upp varje år

Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas, Fas och Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera satsningen på 20 strategiska forskningsområden. I forskningspropositionen "Ett lyft för forskning och innovation" aviserades att satsningarna skulle utvärderas efter fem år.

I uppdraget om utlysning, utvärdering och bedömning av strategiska forskningsområden ingår även årliga uppföljningar av de strategiska satsningarna. Uppföljningarna för 2010, 2011 och 2012 är klara.