Kompetenscentrum för biogasforskning vid Linköpings universitet

Kompetenscentrum Biogas Research Center (BRC) för biogasforskning vid Linköpings universitet har som vision att resurseffektiva biogaslösningar ska finnas genomförda i många nya tillämpningar och bidra till en hållbar energiförsörjning, ett förbättrat miljötillstånd och goda affärer.

Syftet med kompetenscentrumet är att stödja forskning och utveckling som krävs för att bidra till implementering av resurseffektiva biogaslösningar, vilka bidrar till att lösa flera av samhällets stora utmaningar:

Energiförsörjning - biogaslösningar bidrar till ökad lokal och regional tillförsel av förnybar energi från resurser som idag ofta inte utnyttjas.

Tillståndet i miljön - biogaslösningar bidrar till att minska bland annat klimatpåverkan, övergödning och hälsopåverkande lokala luftföroreningar genom att fossila bränslen och handelsgödsel ersätts.

Näringslivsutveckling - biogaslösningar bidrar genom att mångfaldiga och öka konkurrenskraften i många branscher som lantbruket, skogsindustrin och avfallsbranschen.

Mål

De samhällsinriktade målen för programmets forskning är att:

  • Bidra till förbättrat utbyte i befintliga biogasanläggningar med befintliga substrat.
  • Bidra till ökad biogasproduktion genom användning av mer substrat i befintliga anläggningar.
  • Bidra till utnyttjande av nya substrat i biogaslösningar.
  • Bidra till etablering av nya biogaslösningar i sektorer vilka traditionellt inte producerat biogas som jord- och skogsbrukssektorerna samt livsmedelsindustri.
  • Bidra till förbättrade möjligheter att nyttiggöra biogödseln.

Budgetram

Energimyndigheten stödjer centrumets etapp ett (av tre) med 7 miljoner kronor, en tredjedel av verksamhetens finansiering under åren 2012-2014.