Biodrivmedelspro- grammet, biokemiska metoder

Akademi och näringsliv ska genom programmet ta fram kunskap och utveckla teknik för att skapa förutsättningar för en bred marknadsintroduktion av biodrivmedel producerade genom biokemiska metoder, utgående från lignocellulosa eller restprodukter.

För att minska samhällets beroende av fossila bränslen och de negativa miljö- och klimatkonsekvenser som bränsleanvändningen för med sig finns ett behov av energi- och kostnadseffektiva processer för att producera biodrivmedel.

Huvudområden

Programmets huvudområden är:

  • Teknikutveckling av processteg
  • Verifiering/utveckling av processkoncept i större skalaSystemfrågor och integrering

Inom ramen för programmet avgränsas forskningsområdena till metoder som bygger på att bryta ner lignocellulosa, genom exempelvis en förbehandling och hydrolys, till kolhydrater som sedan kan omvandlas till drivmedel med hjälp av mikroorganismer. Etanol från cellulosa är programmets huvudspår.

Mål

Följande mål finns uppsatta för programmet:

  • Att bedriva forskning och utveckling med en stor teknikbredd för att stötta processutveckling i olika stadier från förstudier till pilot och demonstration.
  • Att stärka den nationella kompetensen på forskarnivå för att möta ett förväntat behov av utbildad personal vid kommersialisering av ny teknik för biodrivmedelsproduktion med biokemiska metoder.
  • Att bygga upp kunskap och kompetens som syftar till att utveckla teknik som kan kommersialiseras för biodrivmedel som framställs genom biokemiska metoder (förbehandling, hydrolys och mikrobiell omvandling, exempelvis jäsning).
  • Att stärka svenska forsknings-och utvecklingsaktiviteter inom området och bidra till att skapa synergier och kunskapsöverföring mellan olika projekt inom området.

Budgetram

Programmet är planerat att pågå 2015-2019. I dagsläget finns 83 miljoner avsatt för åren 2015- 2018. Ytterligare medel om 17 Mkr för 2019 kan komma att avsättas till programmet under förutsättning att myndigheten tilldelas medel för satsningen.

Mer information om programmet finner du i programbeskrivningen.