Biodrivmedelspro- grammet, termokemiska processer

Akademi, näringsliv och institut ska genom programmet ta fram kunskap och utveckla teknik för att skapa förutsättningar för en bred marknadsintroduktion av biodrivmedel producerade genom termokemiska processer, utgående från lignocellulosa eller restprodukter.

För att minska samhällets beroende av fossila bränslen och de negativa miljö- och klimatkonsekvenser som bränsleanvändningen för med sig finns ett behov av energi- och kostnadseffektiva processer för att producera biodrivmedel.

Huvudområden

Programmets huvudområden är:

  • Förgasning av biomassa och omvandling till drivmedel
  • Omvandling av lignin från olika källor till biodrivmedel
  • Pyrolys av biomassa och omvandling till drivmedel
  • Systemfrågor och integrering

Tyngdpunkten ligger på de två första områdena.

Mål

Följande mål finns uppsatta för programmet:

  • Att bedriva forskning och utveckling med en stor teknikbredd för att stötta processutveckling i olika stadier från förstudier till pilot och demonstration.
  • Att stärka den nationella kompetensen på forskarnivå för att möta ett förväntat behov av utbildad personal vid kommersialisering av ny teknik för biodrivmedelsproduktion med termokemiska processer.
  • Att bygga upp kunskap och kompetens som syftar till att utveckla teknik som kan kommersialiseras för biodrivmedel som framställs genom termokemiska processer.
  • Att stärka svenska forsknings-och utvecklingsaktiviteter inom området och bidra till att skapa synergier och kunskapsöverföring mellan olika projekt inom området.

Budgetram

Programmet är planerat att pågå 2015-2019. I dagsläget finns 62 miljoner avsatt för åren 2015- 2018. Ytterligare medel om 18 Mkr för 2019 kan komma att avsättas till programmet under förutsättning att myndigheten tilldelas medel för satsningen.