Samarbete med Indien

Energi och miljö står i fokus för samarbetet mellan Sverige och Indien. Det finns flera bilaterala överenskommelser mellan länderna.

Samarbetet mellan Sverige och Indien ska styras av efterfrågan från aktörerna, enligt regeringens strategi från 2007. Energimyndighetens verksamhet i Indien rör innovationsfrämjande kopplat till svenskt kunnande inom energiteknik, forskningssamarbete med fokus på smarta nät, samt kunskapsutbyte kring policyutveckling.

Bilaterala avtal utgör grund för samarbete

I april 2010 skrev Sverige och Indien under en överenskommelse (MoU) om utbyte av idéer och erfarenheter inom ny och förnybar energi. Samarbetet ska främst avse utveckling av ny och förnybar energiteknik, det vill säga: vindkraft, bioenergi, energi från avfall och energieffektivitet.

Samarbetet kan innebära exempelvis gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt, demonstrationsprojekt, utbyte av vetenskaplig och teknisk personal samt kapacitetsuppbyggnad. De myndigheter som ansvarar för att genomföra överenskommelsen är Energimyndigheten för Sverige och Ministry of New and Renewable Energy för Indien.

Ökat handelsutbyte

Den bilaterala överenskommelse om erfarenhetsutbyte inom miljöteknikområdet som nämns ovan, ska också underlätta och öka handelsutbytet mellan de båda länderna. Energimyndigheten, Business Sweden och den indiska främjarorganisationen Confederation of Indian Industry samarbetar därför för att marknadsföra svensk energiteknik i Indien.

Samarbetet har formaliserats i ett program som heter India-Sweden Innovations' Accelerator som utgör en plattform för svenska och indiska företag och intressenter att mötas och, i slutändan nå affärsuppgörelser som bidrar till utveckling av marknaden för förnybar energi och energieffektivisering i Indien. Programmet har pågått sedan 2012 och flera goda exempel på marknadsetablering finns.

Programmet går under hösten 2015 in i en ny period och söker kontinuerligt efter svenska små och medelstora företag som står för energirelevanta lösningar och som har ett strategiskt intresse för den indiska marknaden. Läs mer via undermenyn eller på India-Sweden Innovations' Accelerators webbplats.

Tekniskt och vetenskapligt utbyte

Indien och Sverige tecknade i december 2005 ett avtal om tekniskt och vetenskapligt samarbete. Det rör exempelvis utbyte mellan forskare, studenter och specialister, att utbyta teknisk och vetenskaplig information, att arrangera gemensamma seminarier och workshops och att underlätta gemensamma företagetableringar.

Sedan våren 2015 utvecklar Energimyndigheten ett forsknings- och innovationssamarbete med Indien kring mikronät som förutsättning för ökad användning av förnybar energi - Micro grids; a systems approach for deployment of renewable energy.

Det övergripande syftet med samarbetsprojektet är att testa system och lösningar som är aktuella då man med dagens teknik och kunskap ska bygga upp kraftförsörjning från grunden. Fokus ska ligga på off-grid-lösningar i isolerade områden, med särskilt tonvikt på isolerade öar.

Samarbetet riktar sig främst till små- och medelstora företag som vill testa ny teknik och lösningar i ett systemperspektiv och i ett internationellt sammanhang- och därmed också snabbare få ut nya idéer och teknik på en global marknad.

Myndighetssamarbete och kapacitetsuppbyggnad

Energimyndigheten samarbetade under 2012-2013 med den indiska myndigheten för energieffektivisering, Bureau of Energy Efficiency (BEE) för att utbyta erfarenheter kring några metoder för energieffektivisering.

Projektet finansierades av SIDA och var indelat i olika delprojekt för energieffektivisering inom byggnader, industri, standardisering respektive ekodesign och energimärkning.

Slutrapport och övrigt material finns att ladda ner på myndighetens engelska webbplats.