Samarbete med Indonesien

Sedan december 2013 har Energimyndigheten ett samarbete med den indonesiska statliga organisationen National Energy Council. Samarbetet heter Indonesian-Swedish Initiativ for Sustainable Energy Solutions, INSISTS, och involverar aktörer från näringslivet, städer och universitet.

INSISTS är ett initiativ för att:

  • Byta kunskap och erfarenheter inom policy, styrmedel och strategisk energiplanering.
  • Genom forskning och innovation samt pilotprojekt, dra lärdomar om marknaden och vilka styrmedel som behöver utvecklas.
  • Testa och utveckla svenska miljöteknikslösningar för den indonesiska marknaden, vilket möjliggör indonesiska investeringar i svenska lösningar.

Nya projekt till programmet

Vi söker nya projekt i Indonesien som främjar forskningssamarbete, handel, policy- och innovationsutveckling. Nedan är exempel på projekt som finns inom programmet just nu:

Forskningsprogram

Energimyndigheten har beviljat finansiering till ett fyraårigt forskningsprogram "Deployment of Bioenergy in Indonesia". Huvudansvarig för programmet från svensk sida är KTH. Stockholm Environment Institute (SEI) är också med som aktör. Motpart från indonesisk sida är Gahdja Madha (UGM).

Småskalig kraftproduktion för ökat utbyte kring policy, innovation och handel

I början av 2014 startade INSISTS upp två projekt som har koppling till främjande av svensk miljöteknikexport. Dessa två projekt benämns "Micro Hydro in a Container Concept" och "Hybrid Power Systems and Grid Codes". Projekten ska bidra till policydialog, gemensamma innovationer och ökad handel mellan länderna.

Ökat handelsutbyte genom Business Accelerator Program

Energimyndigheten, Business Sweden och den indonesika främjarorganisationen Indonesian Renewable Energy Society (METI) samarbetar för att marknadsföra svensk energiteknik i Indonesien. Programmet är en plattform där företag från Sverige och Indonesien kan mötas. Målet är att de ska nå affärsuppgörelser som bidrar till utveckling av marknaden för förnybar energi och energieffektivisering i Indonesien.

Programmet har pågått sedan 2015 och flera goda exempel på marknadsetablering finns. 

Det finns en löpande möjlighet att söka till programmet för svenska små och medelstora företag som står för energirelevanta lösningar och som har ett strategiskt intresse för den indonesiska marknaden.