Rapportera

Här hittar du blanketterna för projektrapportering, som du i första hand lämnar in via E-kanalen.

Rapportering via E-kanalen

Ekonomisk redovisning och ekonomisk slutredovisning ska signeras enligt mallen, scannas in elektroniskt och lämnas in via E-kanalen.

Vilken rapportering som ska göras vid vilken tidpunkt framgår av ditt projektbeslut.