Citylogistik

Det finns stora miljömässiga vinster med att effektivisera städers varutransporter. Citylogistik är ett begrepp som framför allt riktar sig mot städers problem med trängsel i stadskärnorna.

Gemensamma transportlösningar som styrs från strategiskt placerade terminaler kan minska antalet transporter avsevärt, vilket bidrar till färre fordonsrörelser samt mindre trängsel, buller och utsläpp i städerna. I takt med att städerna växer blir behovet att optimera dess godstrafik allt mer angeläget.

Många transportörer hanterar sina transporter enskilt vilket bidrar till att en mängd fordon kör in och ut i stadskärnorna för att leverera till enstaka adresser. Andelen tomtransporter är också stort. Samverkan mellan olika aktörer skulle leda till ett minskat trafikbehov och därmed mindre energibehov och klimatpåverkan. Samtidigt skulle det innebära betydande ekonomiska besparingar för såväl åkare som samhället i stort, som lägre kostnader för fordon, bränsle och personal, ökad trafiksäkerhet och tidsvinster för annan trafik.

Kommunens egna leveranser utgör ofta en stor del av stadens totala leveranser. Forskningsprojektet Effektivare Citylogistik, finansierat av Energimyndigheten, konstaterar att kommuner behöver lyfta frågan så att godstransporter blir en naturligt integrerad del av stadsplaneringen. Exempelvis genom att:

  • Medverka till effektivisering av kommunens egna varutransporter.
  • Upplåta mark för citylogistikcentraler för samlastning.

Samordnade varutransporter i Södertörnskommunerna

Åtta kommuner i Södertörnsregionen har via ett gemensamt utvecklingsprogram med de nationella miljömålen som grund, inlett ett samarbete kring samordnade varutransporter. Varudistributionen utgår från gemensamma omlastningscentraler till kommunernas verksamheter. Kommunerna har gemensamt handlat upp en logistikpartner och ställt relevanta miljökrav vid upphandlingen. Läs mer här.