Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens utveckling är avgörande för att skapa klimatsmarta städer, där hållbar mobilitet är ledordet.


Förändra attityden till kollektivtrafik

Attraktiv kollektivtrafik ska vara lätt att förstå och använda. Den ska erbjuda snabba, effektiva resor, ha hög turtäthet, vara pålitlig och erbjuda god kvalitet och service. Flera undersökningar visar att det finns stor teoretisk potential att få privatbilister att helt eller delvis flytta över sitt resande till kollektivtrafik utan stora åtgärder i systemet. Främst gäller detta i städerna och längs större stråk mellan städer.

Samtidigt som man underlättar för kollektivtrafik, behövs då också förändringar som minskar attraktiviteten med bilanvändande. Det är svårt att verkligen få människor att ändra sitt beteende bara baserat på transportmedlens miljöpåverkan. I Idébok för kommunalt transportarbete, framtagen av Energimyndigheten, lyfter vi fram att det är viktigt att samtidigt:

  • använda kollektivtrafikfrämjande åtgärder som har en negativ inverkan på bilanvändandet. Exempel på detta kan vara signalprioritering, kollektivtrafikkörfält och restriktiva parkeringspolicyer.
  • se till åtgärder som integrerar cykeln och personbilen som en del i den kollektiva resan istället för att se färdmedlen som helt konkurrerande med varandra.

BRT – Bus Rapid Transit

BRT, Bus Rapid Transit, är ett koncept för attraktiv busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet som får allt större plats i stadsplanering. Det skiljer sig från ett vanligt bussystem, genom att det utgör en tydlig struktur i stadens kollektivtrafiksystem. BRT har egenskaper som liknar? en spårlösning och ska erbjuda lika hög attraktivitet och kapacitet som en spårlinje. BRT-lösningen ska vara integrerad i stadens trafiksystem och kunna utvecklas i takt med krav på ökad resandekapacitet. När det gäller den fysiska miljön handlar det om att detaljplanera, etablera och främja urbana funktioner (handel, utbildning, evenemang) vid en BRT-linjes hållplatser, helst inom synhåll från hållplatsen. Att skapa stadsliv på offentliga platser runt hållplatser och stationer är en viktig del.

BRT kan vara aktuellt i flera sammanhang, anpassat till lokala förhållanden och kännetecknas av:

  • Stomme i stadens kollektivtrafiksystem som kan kompletteras med matar- och servicelinjer i mindre och medelstora städer.
  • Komplement i ett övergripande system som tvärförbindelser mellan större knut- och målpunkter i den större staden med utvecklade spårlösningar (spårväg och tunnelbana).
  • Central del av linjenätet för att säkerställa en attraktiv och pålitlig kollektivtrafik där övriga delar kan ske prioriterat i blandtrafik.

Energimyndigheten har delfinaniserat ett projekt som resulterat i Guidelines för en attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT. Ladda ner här.