Mobility management

Mobility management handlar om beteenden inom transportområdet och är ett komplement till mera traditionell trafikplanering. Syftet är att påverka resan innan den har börjat.

Mobility management är att få människor att ändra resvanor genom att förändra attityder och därmed beteenden och välja mer energieffektivt.

Att samordna mobility management med den fysiska planeringen har stor potential att påverka både val av färdmedel och framför allt själva behovet av transporter. Därmed påverkas också energianvändning, koldioxidutsläpp och människors hälsa. Om åtgärder genomförs ensamma har de oftast begränsad effekt. Om mobility mangement däremot kan integreras med planering av bebyggelse och transportsystem på ett strategiskt plan finns stora vinster att göra.


Möjligheter med mobility managment

Inom Energimyndighetens program Uthållig kommun arbetade några av kommunerna med att undersöka hur mobility management kan integreras i kommunernas fysiska planering. De undersökte bland annat hur offentlig-privat samverkan med byggherrar kan regleras via avtal, vad som krävs för att införliva mobility management i planeringsprocessen och hur arbetet kan utvärderas.

Andra sätt att resa minskar behovet av parkering

Kommunerna inom samarbetet arbetade med pilotprojekt där målet var att bygga färre parkeringsplatser och använda mer alternativa transportlösningar. Ett konkret resultat är att antalet parkeringsplatser har minskat i flera av projekten. Omkring 2 400 färre bilparkeringsplatser byggs jämfört med kommunernas tidigare parkeringsnormer.

En viktig erfarenhet är att det finns stort kunskapsbehov om hållbart resande i kommunerna, både hos politiker, tjänstemän och byggherrar. För byggherrar är det särskilt viktigt att kunna visa vinsterna med hållbart resande.

Använd i samhällsplaneringen

Energimyndigheten har tagit fram en skrift, med utgångspunkt från erfarenheter från Uthållig kommun, som ger exempel på hur mobility mangament kan användas i samhällsplanering och stadsutvecklingsprojekt. Skriften är ett lättare material ämnat att väcka intresse för ett framgångsrikt arbete med mobility management. För mer detaljerade praktiska exempel finns projektslutrapporten.

Läs mer i publikationen Möjligheter med mobility management i smahällsplaneringen 2015, här finns länk till vår webbshop.

Mobility management i Uppsala och Linköping

Uppsala tittar på medarbetares resor

Uppsala kommun har, med stöd från Energimyndigheten, arbetat med företag och organisationer om att medarbetare kan resa mer hållbart i tjänsten samt till och från arbetet. Projektet har bidragit till att organisationerna kartlagt hur och varför medarbetare reser som de gör samt vad som kan få dem att resa mer hållbart. Läs mer här.

Linköping besöker klasser och idrottsklubbar

Linköpings kommun har i mobilitetsprojektet Smarta resan arbetat med tre utvalda stadsdelar för att främja hållbart resande främst med gång, cykel och kollektivtrafik. En stor kombination av parallella insatser som testresenärskap på elcykel eller med kollektivtrafik, informationsutskick med stadsdelsspecifik resfakta, individuella hushållsbesök, resplaner i skolklasser och idrottsklubbar samt användandet av sociala medier har engagerat många människor och uppmärksammat att Linköping arbetar för ett mer hållbart resande.

Tack vare en bred samverkan med kommunala förvaltningar, förskolor, Östgötatrafiken, föreningar och cykelhandlare, har en bra arbetsmetod utvecklats. Läs mer här.