Parkering

Parkeringsfrågor har fått allt större uppmärksamhet inom samhällsplaneringen de senaste åren. Många aktörer har förstått att parkering i stadsmiljön kostar mycket och tar stor plats. Parkeringsstrategier är också en viktig del i att etablera hållbara resmönster.


Gör parkeringskostnader synliga

Vårt råd är att synliggöra och uppmärksamma de kostnader som parkering är förknippat med. Genom att sätta ett värde på marken som används till parkering går det att mäta den mot annan nytta. Kostnader för att ordna parkering varierar kraftigt beroende på typ.

Markparkering

Markparkeringar är billigast och kostar cirka 15 000 kronor per bilplats att ordna. Ur stadsbyggnadssynpunkt är det normalt sett ingen lämplig lösning i centrala områden, men kan passa i områden med lägre markvärden. För att täcka de faktiska kostnaderna för mark, byggnation, drift och underhåll av parkering skulle priset för en markparkeringsplats behöva vara minst 700 kronor per månad och plats.

Underjordisk parkering

Parkering i underjordiska garage eller parkeringshus är mångdubbelt dyrare att bygga, parkeringshus kostar 100 000 - 150 000 kronor per plats och källargarage 250 000 ­- 450 000 kronor per plats. För en plats i ett parkeringshus skulle kostnaden behöva vara minst 1 500 kronor per månad och vid källargarage mellan 2 500 - 4 500 kronor per månad.

Priset ofta okänt

Eftersom förväntan på vad en parkeringsplats ska kosta är mycket lägre än dessa siffror, tas oftast mindre kostnader ut av den som använder parkeringen. Man kan därmed säga att priset för parkering ofta subventioneras av fastighetsägaren, och att subventionen betalas av alla hyresgäster i form av högre hyror för bostäder och kontor. Många gånger är detta okänt för de boende. För att öka förståelsen borde de verkliga kostnaderna för parkering respektive bostads- och kontorsytor bli mer synliga.

Använd flexibla parkeringstal

Flexibla parkeringstal är en metod för kommuner att arbeta med platsspecifika parkeringslösningar. Erfarenheter från projekt inom Uthållig kommun visar att åtgärder kopplat till parkering är effektivt för att styra resandet till och från ett område och inom en kommun. Flera kommuner som deltog valde att arbeta om sina parkeringsnormer och göra dem mer flexibla.

Behovet av parkering styr antalet platser

Flexibla parkeringstal innebär att låta behovet styra antal parkeringsplatser. Flexibla parkeringstal innebär ofta ett nytt tankesätt. Istället för att fråga hur projektet ska lösa parkeringsfrågan kan utgångspunkten vara: hur löser vi de boendes behov av att transportera sig?

Tar hänsyn till den aktuella platsen

Fördelen med flexibla parkeringstal är att de tar hänsyn till rådande förutsättningarna på den aktuella platsen. Anläggningskostnader, fördelningsekonomi och kvaliteten på utemiljöer är delar som annars inte uppmärksammas i samma utsträckning. Det finns även möjligheter att införa avsteg från antalet parkeringsplatser för någon typ av verksamhet eller ett avgränsat geografiskt område.

Det finns fler fördelar med olika former av parkeringslösningar, vilket lyfts fram i rapporten Möjligheter med mobility management i samhällsplaneringen, som baseras på erfarenheter inom Uthållig kommun.

Grönt parkeringsköp i Umeå

Projektet Grönt parkeringsköp i Umeå, som Energimyndigheten stöttat, har skapat ett nytt verktyg för att styra om arbetsresor från bil till hållbara färdmedel med nya mobilitetslösningar. Utvärderingen visar att det går att spara 40 procent energi genom dessa hållbarare arbetsresor.

Läs mer om projektet här.

Läs mer på Sveriges kommuner och landsting.