Ansök om konto och behörighet

Att ansöka om behörighet och öppna konto i Unionsregistret är en process i flera steg. Här beskrivs hur en ansökan går till för varje kontotyp i registret.

Att ansöka om behörighet och öppna konto i Unionsregistret är en process i flera steg. Här beskrivs hur en ansökan går till.

Alla ansökningar kräver att den sökande skickar in dokumentation i pappersform till Energimyndigheten samt utför en elektronisk ansökan i själva registret.

En ansökan innebär att en fysisk eller juridisk person gör en ansökan om att öppna ett konto i registret. En kontoinnehavare kan ha flera konton och varje konto måste ha åtminstone två ombud registrerade. Ombuden är personer som utför de uppgifter som kontoinnehavaren ålägger dessa, till exempel att utföra transaktioner eller notera utsläpp. För frivillig annullering krävs även ett extra behörigt ombud som måste godkänna annulleringen.

Öppnande av handelskonton, persondepåkonton och perondepåkonton i det svenska Kyotoprotokollsregistret är belagda med avgifter. Ansökningsavgiften är SEK 3 600 och efterföljande årsavgift är SEK 2 000.

Verksamhetsutövarkonton

De verksamhetsutövare som omfattas av Lagen om handel med utsläppsrätter (SFS 2004:1199) och därmed ska rapportera utsläpp samt överlämna utsläppsrätter ska öppna ett anläggningskonto i registret. Kontot är avgiftsfritt men kan endast öppnas om ett tillstånd finns för anläggningen som ska redovisa utsläpp.

Här finns en beskrivning av processen som du måste följa för att ansöka om ett konto.

Luftfartygsoperatörskonton

De luftfartygsoperatörer som omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter (SFS 2004:1199) och därmed ska rapportera utsläpp samt överlämna utsläppsrätter ska öppna ett luftfartygsoperatörskonto i registret. Kontot är avgiftsfritt men kan endast öppnas av en luftfartygsoperatör med giltig övervakningsplan.

Här finns en beskrivning av processen som du måste följa för att ansöka om ett konto.

Handelskonton, persondepåkonton och persondepåkonton i det svenska Kyotoprotokollsregistret

Dessa kontotyper finns till för de organisationer och personer som vill handla med utsläppsrätter och Kyotoenheter. För öppnande av handelskonton, persondepåkonton och persondepåkonton i det svenska Kyotoprotokollsregistret utgår en ansökningsavgift om SEK 3 600 samt en årsavgift på SEK 2 000.

Här finns en beskrivning av processen som du måste följa för att ansöka om ett konto.

Ackrediterade kontrollörer

Ackrediterade kontrollörer behöver åtkomst till registret för verifiering av utsläpp redovisade av verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer. Kontot är avgiftsfritt men kan endast öppnas av en kontrollör med giltig ackreditering.

Här finns en beskrivning av processen som du måste följa för att ansöka om ett konto.

Registrering av nya ombud för befintliga konton

För dig som kontoinnehavare är det viktigt att information om ombuden hålls uppdaterad och korrekt. Ansvaret för att ombuden har behörighet till kontoinnehavarens konton ligger hos kontoinnehavaren. Om kravet på minst två ombud på varje konto inte uppfylls, eller att kontoinnehavaren inte informerar Energimyndigheten om viktiga ändringar gällande ombud eller innehavaren kan leda till att all åtkomst till kontot spärras.

Här finns en beskrivning av processen som du måste följa för att ansöka om ett konto.

Avregistrering av ombud

Ett ombuds behörighet återkallas inte per automatik om ombudets anställning upphör. Ur säkerhetssynpunkt bör därför behörigheter och eventuella fullmakter för alla ombud som inte längre ska ha tillgång till ett konto alltid återkallas.

Ombud kan själva ta bort sin egen och andra ombuds behörighet för sina konton. Men tillgång till registret kvarstår tillsammans med eventuella fullmakter. Dessa bör också återkallas om de inte längre fyller någon funktion.

Kontakta Energimyndigheten för mer information om avregistrering av ombud.

Tekniska krav

Tillgång till unionsregistret kräver en dator med internetuppkoppling, en giltig e-postadress och mobiltelefon.

Användarvillkor för kontoombud i den svenska delen av unionsregistret

Dessa användarvillkor reglerar användningen i den svenska delen av unionsregistret. Genom att använda det svenska registret accepterar du dessa användarvillkor och samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användarvillkor får du inte använda eller komma åt det svenska registret.

Användarvillkor för kontoombud i den svenska delen av unionsregistret

Terms of use for account representatives in the Swedish part of the Union Registry