Ansökan om handels- eller persondepåkonto

Vem som helst kan i Sverige ansöka om att öppna ett konto för att handla med utsläppsrätter. Processen beskriver vilka krav som måste uppfyllas och vilken dokumentation som ingår i en kontoansökan.

Varje steg i ansökan beskrivs om du klickar på motsvarande pil i grafiken ovan.

En kontoansökan måste skickas in till Energimyndigheten tillsammans med dokumentation som innehålleruppgifter om den juridiska eller fysiska personen som ansöker om att bli kontoinnehavare. Utöver det måste minst två personer registreras som ombud på kontot. Dessa personer är de som utför uppgifter på kontot, till exempel utförande av transaktioner eller borttagning av utsläppsrätter.

För öppnande av handelskonton eller persondepåkonton i det svenska Kyotoprotokollsregistret utgår en ansökningsavgift om SEK 3 600 samt en årsavgift på SEK 2 000. Ansökningsavgiften ska betalas senast 14 dagar från det att ansökan om öppnande av konto kommit in till Energimyndigheten. Årsavgiften ska betalas i förskott till Energimyndigheten senast den 31 december.

Är du osäker vilken kontotyp du ska ansöka om finns kontotyperna beskrivna på sidan Så funkar registret.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

För att visa äktheten hos de dokument som skickas in och för att Energimyndigheten ska kunna tillgodogöra sig innehållet måste alla kopior av dokument vara certifierade av notarius publicus. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer Energimyndigheten tillhanda. Kontaktuppgifter för notarius publicus/expedition som legaliserat ska bifogas.

Dokument som är original behöver inte certifieras.

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.