Ansökan om konto för en ackrediterad kontrollör

Ackrediterade kontrollörer behöver åtkomst till unionsregistret främst för att verifiera utsläpp redovisade av verksamhetsutövare och luftfartygsoperatörer.

Kontot är avgiftsfritt men kan endast öppnas av en kontrollör med giltig ackreditering. Kontrollören är själv ansvarig för att ansöka om ett konto i det svenska registret.

Dokumentationen måste innehålla vissa uppgifter om den juridiska eller fysiska personen som ansöker om att bli kontoinnehavare. Utöver det måste minst en person registreras som ombud på kontot. Ombud är de som utför uppgifter på kontoinnehavarens konto, till exempel verifiering av utsläpp som redovisats av en verksamhetsutövare eller luftfartygsoperatör.

Varje steg i ansökan beskrivs om du klickar på motsvarande pil i grafiken ovan.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

För att visa äktheten hos de dokument som skickas in och för att Energimyndigheten ska kunna tillgodogöra sig innehållet måste alla kopior av dokument vara certifierade av notarius publicus. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer Energimyndigheten tillhanda. Kontaktuppgifter för notarius publicus/expedition som legaliserat ska bifogas.

Dokument som är original behöver inte certifieras.

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.