Ansökan om luftfartygsoperatörskonto

För luftfartygsoperatörer som omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter och därmed ska rapportera utsläpp samt överlämna utsläppsrätter för anläggningar ska ett s.k. luftfartygsoperatörskonto öppnas i unionsregistret.

Luftfartygsoperatören är själv ansvarig för att ansöka om ett konto i unionsregistret efter att Naturvårdsverket godkänt en övervakningsplan för operatören.

En ansökan om konto ska skickas in till Energimyndigheten. Ansökan ska innehålla dokumentationr om den juridiska eller fysiska personen som ansöker om att bli kontoinnehavare. Utöver det måste minst två personer registreras som ombud på kontot. Dessa personer är de som utför uppgifter på kontoinnehavarens konto, till exempel utförande av transaktioner eller borttagning av utsläppsrätter.

Varje steg i ansökan beskrivs om du klickar på motsvarande pil i grafiken ovan.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

För att visa äktheten hos de dokument som skickas in och för att Energimyndigheten ska kunna tillgodogöra sig innehållet måste alla kopior av dokument vara certifierade av notarius publicus. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer Energimyndigheten tillhanda. Kontaktuppgifter för notarius publicus/expedition som legaliserat ska bifogas.

Dokument som är original behöver inte certifieras.

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.