Ansökan om nytt ombud för befintligt konto

Det är viktigt att antalet ombud för ett konto alltid är minst två och att informationen om dessa hålls uppdaterad och korrekt. Ansvaret för att ombuden har behörighet till kontoinnehavarens konton ligger hos kontoinnehavaren.

Om behov av att lägga till eller byta ut ombud uppstår måste en ansökan lämnas in till Energimyndigheten. Viss dokumentation för varje ombud ska lämnas in i samband med ansökan. Detta för att bland annat säkerställa ombudets identitet.

Om kravet på minst två ombud på varje konto inte uppfylls, eller om kontoinnehavaren inte informerar Energimyndigheten om viktiga ändringar gällande ombud eller innehavaren kan det leda till att all åtkomst till kontot spärras.

Varje steg i ansökan beskrivs om du klickar på motsvarande pil i grafiken ovan.

Gemensamma krav för alla typer av handlingar

För att visa äktheten hos de dokument som skickas in och för att Energimyndigheten ska kunna tillgodogöra sig innehållet måste alla kopior av dokument vara certifierade av notarius publicus. När det gäller handlingar som utfärdats utanför Sverige måste kopian legaliseras. Dagen för utfärdande av intyg eller legalisering får inte vara äldre än tre månader före dagen då ansökan kommer Energimyndigheten tillhanda. Kontaktuppgifter för notarius publicus/expedition som legaliserat ska bifogas.

Dokument som är original behöver inte certifieras.

De handlingar som lämnas in till Energimyndigheten ska vara på svenska eller engelska. Om ursprungshandlingen är på annat språk ska legaliserad kopia lämnas in tillsammans med en auktoriserad översättning.